przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 z dn 24.04.2003r. do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych.

28 Marca 2023

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 z dn 24.04.2003r. do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych.

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Miasta Poręba w dniu 24 marca 2003 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Miasta Poręba zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) do składania ofert.

Uwaga: Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotacje. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę jedynie za pośrednictwem właściwej osoby prawnej i jej organów lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

Termin składania ofert: do dnia 17.04.2023 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Poręba lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Poręba: ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 677 13 55 wew. 134 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta pod poniższymi linkami:

Zarządzenie nr 58/23 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 59/23 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

do góry