przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641), każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych,
 • ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy,
 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Gminę Poręba, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem, realizowanych przez Gminę Poręba,
 • w zakresie informacji sektora publicznego objętych prawami własności przemysłowej,
 • w zakresie informacji sektora publicznego do których prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawa do baz danych przysługują podmiotom innym niż Gmina Poręba.

Informacje sektora publicznego podlegające ponownemu wykorzystywaniu

 • udostępnione w systemie teleinformatycznym Gminy Poręba, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poręba, https://bip.umporeba.pl/,
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek wnosi się w przypadku, gdy:

 • informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poręba lub w portalu danych,
 • informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poręba lub w portalu danych i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie bądź nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • informacja sektora publicznego będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć:

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@umporeba.pl
 • faksem na numer: 32 67 71 355 wew.110
 • pocztą na adres:

Gmina Poręba
ul. Dworcowa 1
42-480 Poręba

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.

Gmina Poręba może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Gmina Poręba może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Porębahttps://bip.umporeba.pl/, obejmują:

 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Gminy Poręba,
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej,
 • obowiązek poinformowania o zakresie odpowiedzialności Gminy Poręba za wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

Gmina Poręba może określić inne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w inny sposób niż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poręba lub w portalu danych.

Inne warunki mogą być określone, jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują Gminie Poręba autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas Gmina Poręba określi w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Informacja o odpowiedzialności Gminy Poręba 

Gmina Poręba nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od Gminy Poręba ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty:

 • złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy

albo

 • zawiadomić Gminę Poręba o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Gmina Poręba, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W zakresie nieuregulowanym ustawą, do:

 • decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a także
 • decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

- stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Gminę Poręba.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku
o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Gminy Poręba - skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Gmina Poręba, ul. Dworcowa 1.pdf / 197.65KB
ilość pobrań: 88
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Gmina Poręba, ul. Dworcowa 1.pdf 197.65KB zobacz
do góry