przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Czyste Powietrze

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Urząd Miasta Poręba mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 1, w Porębie, gdzie swoje biuro ma Burmistrz Miasta, Sekretarz i Skarbnik.  Do budynku prowadzą dwa wejścia (wejście główne dla gości, interesantów, pracowników) oraz wejście techniczne z tyłu budynku). Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek powiadamiający pracowników Urzędu o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Kancelaria Urzędu znajduje się na parterze, po lewej stronie wejścia głównego.

Budynek nie posiada windy.

Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do urzędu i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna (Pokój nr 1).

Na drzwiach prowadzących do referatów znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla petentów jest dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość obsłużenie interesanta w Punkcie Obsługi Mieszkańców, zlokalizowanym na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Mickiewicza 2).

Na parterze urzędu mieszczą się:

 • POKÓJ (1) - Referat Organizacyjny, tu znajduje się Kancelaria urzędu, która przyjmuje i rejestruje korespondencję wpływającą do urzędu, Stanowisko ds. Oświaty, które zajmuje się sprawami edukacji i ochrony zdrowia oraz Biuro Obsługi Rady Miasta. W referacie można tez załatwić sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej oraz wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • POKÓJ (2) - Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, zajmujący się ewidencją ludności, aktami stanu cywilnego, wydawaniem dowodów osobistych, zaświadczeń w sprawach meldunkowych, rejestrem wyborców. Referat zajmuje się sprawami zarządzania kryzysowego i obroną cywilną: tu znajduje się Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 • Sala ślubów mieści się na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Mickiewicza 2).
 • POKÓJ (3) - Inwestycje, prowadzące sprawy związane z inwestycjami gminnymi oraz stanowisko obsługi informatycznej urzędu.
 • POKÓJ (3A) - obsługa prawna urzędu.
 • POKÓJ (4) - Kasa - realizująca wpłaty w formie gotówkowej, bezgotówkowej i przy pomocy karty płatniczej, za podatki i opłaty lokalne, dzierżawę, użytkowanie wieczyste, koncesje alkoholowe, opłaty skarbowe, za odpady komunalne oraz opłaty wynikające z umów najmu lokali komunalnych (czynsz).
 • POKÓJ (5) - Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, który zajmuje się gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym nabywaniem, zbywaniem, wydzierżawianiem, wynajmowaniem, użyczaniem, oddawaniem w trwały zarząd, użytkowaniem wieczystym gruntów; prowadzi sprawy związane z podziałami nieruchomości, ich rozgraniczaniem i scalaniem, komunalizacją mienia, sprawami zagospodarowania przestrzennego, tj.: planem miejscowym, studium uwarunkowań i kierunków rozwoju, ustalaniem warunków zabudowy lub lokalizacji celu publicznego, oświetlenia ulicznego, zarządza drogami gminnymi, terenami rekreacyjnymi, ścieżkami rowerowymi, utrzymaniem zieleni miejskiej, sprawami czystości i porządku w gminie, a także sprawami rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa.
 • POKÓJ (5A) -Inspektor Ochrony Danych (IDO).
 • WC - toaleta dla pracowników i interesantów
Na I piętrze budynku mieszczą się:
 • POKÓJ (6) - Referat Finansowo-Księgowy (Podatki) zajmujący się wymiarem, księgowością i egzekucją podatków i opłat lokalnych oraz zamówieniami publicznymi.
 • POKÓJ (7) - Stanowisko ds. Kadr zajmujące się sprawami pracowniczymi.
 • POKÓJ (8) - Referat Finansowo- Księgowy, który zajmuje się księgowością urzędu miasta i budżetu gminy.
 • POKÓJ (9) - Sekretariat Burmistrza Miasta i Sekretarza Miasta
 • POKÓJ (9A) - Burmistrz Miasta
 • POKÓJ (8A) - Sekretarz Miasta, odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu, współdziała i nadzoruje zadania związane z wyborami Prezydenta RP, do parlamentu, samorządowymi i referendum.
 • POKÓJ (10) - Referat Środków Pomocowych i Rozwoju, zajmujący się opracowywaniem projektów i pozyskiwaniem funduszy oraz ich rozliczaniem
 • POKÓJ (11) - Skarbnik Miasta
 • WC - toaleta dla pracowników i interesantów

Referat Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Budynek posiada podjazd (pochylnie) dla osób niepełnosprawnych z balustradą.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Referat mieści się w pokoju nr 29B ( II piętro), do którego prowadzi klatka schodowa znajdująca się po prawej stronie od wejścia do budynku.

Budynek nie posiada windy.

Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna (w Punkcie Obsługi Interesantów).

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do referatu istnieje możliwość obsłużenie interesanta w Punkcie Obsługi Mieszkańców, zlokalizowanym na parterze budynku.

Referat prowadzi sprawy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami

do góry