przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej

Skargi i wnioski

Złożenie skargi lub wniosku
 1. Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Skargi (wnioski) mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres:
  Urząd Miasta Poręba
  ul. Dworcowa 1, 42 -480 Poręba
 • w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą Urzędu (platforma e-PUAP) oraz potwierdzone przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.
 • pocztą elektroniczną na adres obsługiwany przez Kancelarię Urzędu: sod@umpopreba.pl 
  lub
 • ustnie do protokołu

W przypadku zgłoszenia skargi (wniosku) ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

 1. Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 1. Godziny przyjmowania klientów:
 2. Burmistrz przyjmuje interesantów w godz. od 14:00 do 16:00 w każdy poniedziałek po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie.
  2. Pracownicy Urzędu przyjmują mieszkańców w sprawie skarg i wniosków codziennie
  w godzinach:
  poniedziałek - wtorek od 8:00 do 16:00
  środa - czwartek od 8:00 do 15:00
  piątek od 8:00 do 13:00
 3. Uwagi:
 4. Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
 5. Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) jak i drogą elektroniczną, w tym e-mailem powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy (jeżeli występuje podział na ulice), numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski wnoszone do Urzędu (w tym e-mailem) niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego wnoszącego (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.

5.Opłaty:

Skargi i wnioski nie podlegają opłacie.

6.Termin i sposób załatwienia sprawy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę (wniosek) we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

7.Tryb odwoławczy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu. Skarżący  niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

8.Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII  Skargi i wnioski;
 2. Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 8 stycznia 2002 r., w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

9. Załączniki:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych do pobrania poniżęj.

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dla mieszkańców
docx Informacja na stronę Urzedu - skargi i wnioski / 17.54KB
ilość pobrań: 34
Informacja na stronę Urzedu - skargi i wnioski 17.54KB -
doc Klauzula RODO Skargi i wnioski / 37KB
ilość pobrań: 18
Klauzula RODO Skargi i wnioski 37KB -
do góry