przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Szamba na celowniku. Urząd wysyła kontrolerów

21 Lutego 2023

134 kontrole w 2022 roku. Urząd Miasta w Porębie wciąż kontroluje prywatne posesje w zakresie m.in. wywozu nieczystości. - To obowiązek wynikający ze zmian w ustawie o Prawie Wodnym - podkreślają urzędnicy.

Nieprawidłowości było wiele. W 82 (na 134 kontrole) przypadkach komisja kontrolująca szamba na terenie prywatnych posesji w Porębie, stwierdziła zbyt małą liczbę wywozów. - Dla przypomnienia; zgodnie z przepisami prawa miejscowego, zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżnianie przynajmniej raz na kwartał - mówi Renata Otręba, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poręba.

Dwa wyroki skazujące

W 15 przypadkach stwierdzono nielegalne odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji deszczowej, w 6 przypadkach nielegalny przelew z szamba. W dwóch z kontrolowanych w 2022 roku gospodarstwach stwierdzono też brak wyposażenia nieruchomości w urządzenie służące do gromadzenia nieczystości ciekłych.

To jednak nie koniec. Jedno z kontrolowanych szamb było nieszczelne, w jednym przypadku mieszkaniec Poręby ścieki z szamba odprowadzał do studni.

Jakie są skutki wizji lokalnych prowadzonych przez Urząd Miasta w Porębie w ubiegłym roku? - Sporządzono i wysłano wnioski do sądu o ukaranie. Pięć wniosków zostało złożonych i są w trakcie rozpatrywania, osiem wniosków jest w trakcie przygotowywania - informuje Renata Otręba. Dodaje, że dwie sprawy, które skierowane zostały wcześniej do organów ścigania, zakończyły się już prawomocnym wyrokiem skazującym. W jednym przypadku mieszkaniec finansowo ukarany został za odprowadzanie ścieków do studni, w drugim - za podłączenie do kanalizacji deszczowej. - To absolutnie nielegalne - podkreślają w Referacie Ochrony Środowiska.

Kontrole wymusza nowe prawo

Kontrole szamb, ewidencja wszystkich zbiorników bezodpływowych na terenie gminy oraz  kontrola częstotliwości wywozów nieczystości. Poręba już od 2021 roku, z własnej inicjatywy i troski o dobro mieszkańców, systematycznie sprawdza te kwestie w ramach urzędowych kontroli posesji. Od początku 2023 roku takie obowiązki na gminy nakłada już prawo. A konkretnie rzecz ujmując - ostatnia nowelizacja ustawy Prawo wodne oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. - Te obowiązki weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku - podkreślają przedstawiciele Urzędu Miasta w Porębie.

Przypominamy; kary za nieprawidłowe postępowanie w przypadku opróżniania szamba sięgają nawet 5 tysięcy złotych. - Łamanie prawa w tym zakresie, to także ogromne straty dla naszego środowiska, a nierzadko również zagrożenie dla zdrowia mieszkańców - podkreśla burmistrz Poręby Ryszard Spyra.

Jakie obowiązki w zakresie szamba ciążą na właścicielu posesji?

Przypomnijmy zatem, jakie obowiązki, mające na celu zapobieganie wyżej wymienionym sytuacjom, ciążą na właścicielu nieruchomości (red: wynikają one z

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach):

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
  • nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
  • nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
  • spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dodatkowo musimy mieć na uwadze obowiązki, które wynikają z przepisów  prawa miejscowego tj. uchwały Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba .Dotyczą one kwestii częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych - zgodnie z uchwałą zbiorniki bezodpływowe (szamba) na nieruchomościach na terenie Poręby powinny być opróżnianie z częstotliwością nie mniejszą niż raz na kwartał.

do góry