przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami

28 Kwietnia 2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/240/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia  2020 r. pod pozycją 9662) od dnia 1 kwietnia 2021 roku wprowadzone zostało zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, położonych na terenie Gminy Poręba.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty wynosi 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na danej nieruchomości, uwzględnionego w obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Aby skorzystać z powyższej ulgi za kompostowanie należy:

  • Posiadać na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik i kompostować w nim bioodpady,
  • Złożyć w Urzędzie Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym wzorem, obowiązującym od 1 kwietnia 2021 roku, określonym  w Uchwale Nr  XXIII/241/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór jest dostępny od 1 kwietnia 2021 roku  na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba oraz  w Urzędzie Miasta Poręba ).

Należy pamiętać, że:

  • w przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane sprzed nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne,
  • fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie  nie kompostuje bioodpadów, nie podsiada kompostownika bądź uniemożliwi dokonanie przez pracownika Urzędu Miasta Poręba oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji, ze stanem faktycznym musi liczyć się z utratą ulgi, która mu przysługiwała. Zgodnie z  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku (t. j. Dz. U z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.) burmistrz w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

do góry