przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP

Zwiększenie kwoty partycypacji w kosztach instalacji pomp ciepła.

31 Marca 2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność  zawarcie Aneksu  z Wykonawcą- firmą Antinus Sp. z o.o., realizującym instalację pomp ciepła,  zwiększającego wynagrodzenie umowne  zaistniała konieczność podpisania z Państwem Aneksu do Umowy organizacyjno-finansowej zwiększającego kwotę Państwa partycypacji w kosztach realizacji Projektu.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami  Umowy organizacyjno - finansowej zawartymi w §5,  pkt 2: 

Mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji Projektu, w wysokości obejmującej co  najmniej:

  • 17 % kosztów kwalifikowanych netto Instalacji OZE oraz
  • podatku VAT liczonego według obowiązującej stawki od całkowitych kosztów netto wykonania Instalacji OZE.

zwanej dalej ‘wkładem własnym’.

Umowa organizacyjno-finansowa w §8, pkt 1 nakłada na mieszkańca obowiązek wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty wkładu własnego:

„Mieszkaniec wyraża zgodę na dokonanie wszelkich zmian niniejszej umowy, których wprowadzenie konieczne będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających z wymogów uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Gminą/Liderem a Instytucją Zarządzającą.”

Konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy wynika z faktu wysokiego wzrostu cen materiałów i  usług na rynkach światowych czego nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania Umowy zarówno wykonawca jak również Gmina.

W wyniku powyższego w rozliczeniu wkładu własnego z tytułu montażu pompy ciepła powstała niedopłata w kwocie:

- pompa CWU - 50zł

- pompa CO i CWU - 632zł

Powyższą kwotę prosimy uregulować przelewem na konto podane w umowie organizacyjno-finansowej. Jednocześnie został dla Państwa przygotowany Aneks do Umowy organizacyjno-finansowej uwzględniający zaktualizowaną kwotę wkładu finansowego mieszkańca w przedmiotowym projekcie - zapraszamy do jego podpisania w siedzibie UM Poręba pokój nr 10.

do góry