przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Zaproszenie osób reprezentujących oraganizacje pozarządowego do skłądania ofert w otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych.

13 Maja 2022

ZAPROSZENIE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 Z DN. 24.04.2003 r. DO SKŁADANIA OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Miasta Poręba w dniu 12 maja 2022 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Miasta Poręba zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20-3 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do składania ofert.

Uwaga: Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotacje. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę jedynie za pośrednictwem właściwej osoby prawnej i jej organów lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

Termin składania ofert: do dnia 03.06.2022 włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Poręba lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Poręba
ul. Dworcowa 1
42-480 Poręba

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/677 13 55 wew. 134 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta pod poniższymi linkami:

Zarządzenie nr 100/2022 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 101/2022 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert

 

do góry