przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 3 z dni. 24.04.2003r do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

8 Maja 2023

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Miasta Poręba w dniu 04 maja 2023 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Miasta Poręba zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) do składania ofert.

Uwaga: Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotacje. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę jedynie za pośrednictwem właściwej osoby prawnej i jej organów lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.


Termin składania ofert
: do dnia 26.05.2023 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Poręba lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Poręba
ul. Dworcowa 1
42-480 Poręba

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 677 13 55 wew. 134 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta pod poniższymi adresami:

Zarządzenie Nr 103/2023 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 04 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 
Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 04 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komisji Konkursowej

 

 

do góry