przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Informacja na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7 Października 2020

Burmistrz Miasta Poręba informuję, że każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi. Ten obowiązek dotyczy również: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotów władających nieruchomością, pełnomocnika. 

W przypadku budynków wielorodzinnych, w którym lokale stanowią odrębną własność, deklarację za wywóz odpadów komunalnych za właścicieli lokali składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. Na podstawie art. 6m ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

W związku ze śmiercią mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia, właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne jest dochowanie terminów składania deklaracji.

Według art. 6u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego proszę Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miasta Poręba,  ul. Dworcowa 1 (pok. nr 5), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informuję, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Stosownie do art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi określonemu w  art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny. Postępowanie we wskazanej wyżej sprawie toczy się wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Burmistrz Miasta Poręba 
Ryszard Spyra

 

do góry