przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP

Apel - segregacja odpadów komunalnych

2 Lutego 2022

Szanowni Mieszkańcy

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi wyjaśniam Państwu, że na wysokość stawki za wywóz i odbiór odpadów komunalnych ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, które w większości są od nas niezależne. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim wzrost kosztów zagospodarowania odpadów dostarczanych na instalację przetwarzania odpadów komunalnych w Zawierciu tzw. RIPOK. Cena za tonę odpadów w przedmiotowej instalacji znacznie wzrosła w ubiegłym roku, co zmusiło Gminę do podjęcia uchwały w sprawie pokrycia deficytu właśnie w tym obszarze naszej działalności. W następstwie przedstawionych podwyżek została podjęta uchwała o podwyższeniu stawki za wywóz odpadów komunalnych po to, aby w kolejnym roku budżetowym uniknąć dużej straty finansowej. Pragnę Państwu nadmienić, że od lat Poręba pokrywa część kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami z dochodów własnych z powodu braku bilansowania się wpłat od mieszkańców z wydatkami ponoszonymi tylko na ten cel. W roku budżetowym 2020 i 2021 wystąpił deficyt (różnica pomiędzy wpływami z opłat a wydatkami) tj. - 630 454,14, w roku 2021 - 428 793,54 zł. Jak sami Państwo mogą wywnioskować tą część deficytu gmina Poręba pokryła z dochodów własnych pochodzących z innych źródeł tzn. z podatków, opłat lokalnych i udziałów w PIT. W obliczu rosnących cen towarów i usług pozostanie przy stawce 29 zł od mieszkańca wygenerowałoby stratę sięgająca co najmniej poziomu 1 mln złotych w 2022r., która również musiałby być pokryta z dochodów Miasta czyli z Waszych wpłat na podatki, czynsze, dzierżawy, najem itp. Dlatego też zwracam się do Państwa z apelem o wnikliwe przeanalizowanie tej sytuacji i obiektywną ocenę proponowanych Państwu rozwiązań. Szanowni Mieszkańcy musicie wiedzieć, że Miasto podjęło realizację wielu strategicznych inwestycji tj. przebudowa ul. Roździeńskiego (wcześniejsza nazwa ul. Świerczewskiego) i ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i budową wodociągu, utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej wraz z mediateką w byłej kawiarni Kaktus, utworzenie groty solnej w piwnicach MOKu wraz hydroizolacją MOK-u, utworzenie Klubu Seniora w budynku MOK-u, modernizacja niecki basenu dużego,  budowa przystanku w dzielnicy Krzemienda, budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 2 i wiele innych, które wymagają nakładów finansowych, a co za tym idzie angażują w dużym stopniu dochody własne Gminy. Dlatego też trzeba rozważnie podejść do priorytetu wydatkowania środków, czy Miasto ma pokrywać deficyt powstający w gospodarce odpadami czy inwestować? Państwo sami jesteście gospodarzami i niejednokrotnie musicie dokonywać wyboru, co dla Waszego gospodarstwa domowego będzie lepsze, a co za tym idzie ważniejsze. Dlatego też bardzo proszę, aby każdy mieszkaniec zapoznał się z prezentacją jaką przedstawiamy Państwu na stronie Urzędu Miasta i Facebooku, po to aby zrozumieć cały system funkcjonowania gospodarki odpadami oraz jak ważne jest wypełnianie ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami , czyli segregowanie śmieci.

Wysokość kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zależy w dużej mierze od ilości powstających w mieście odpadów komunalnych, a przede wszystkim od tego w jaki sposób są one zbierane na nieruchomościach tzn. czy są one prawidłowo przez Was segregowane. Im wyższy poziom segregacji tym mniej odpadów w pojemniku na odpady zmieszane, które są najdroższe, bo właśnie ten strumień odpadów generuje najwyższe koszty. Mimo podejmowanych działań edukacyjnych, poziom segregacji nie jest jeszcze wystarczający.

Wśród mieszkańców naszego miasta powszechna jest opinia, że koszty gospodarowania odpadami komunalnymi są najwyższe w całym powiecie zawierciańskim. Nikt jednak nie bierze pod uwagę ilości odpadów przypadającą na jednego mieszkańca, jaka powstaje na terenie Miasta Poręby. W większości wynika to z przeważającej zabudowy wielorodzinnej, gdzie mieszkańcy nie mają innej możliwości utylizacji odpadu jak wyniesienie go na „śmietnik". W naszej prezentacji (zamieszczonej na stronie www pod adresem  umporeba.pl) widoczny jest wzrost wytwarzania odpadów, co skutkuje dużym obciążeniem finansowym Gminy. Ponadto odpady niesegregowane lub źle posegregowane stanowią frakcję odpadów zmieszanych, które są najdroższe w ich przetworzeniu. Dlatego też Szanowni Państwo zwracam się do Was z apelem segregujmy odpady zgodnie z założeniami ustawowymi tak jak to robi od wielu lat cała Europa. Obecnie nie ma możliwości i nie będzie jej w przyszłości, aby stawka za wywóz odpadów zmieszanych malała, ponieważ ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach wyraźnie narzuca uzyskanie przez Gminy określonego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych co gwarantuje nam tylko SEGREGACJA.

Rok 2022 będzie rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami w Porębie. Widoczne będą bowiem efekty podjętych już działań, takich jak np. wybudowanie wiat śmietnikowych na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową czy administratorów wspólnot A2M i Cztery Kąty. Już obecnie na tych terenach obserwuje się wzrost poziomu poprawnej segregacji i utrzymanie czystości wokół wiat, za co w tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy rozumieją to i stosują obowiązujące nas przepisy prawa.

Pragnę również zapewnić, że docierające do nas sygnały i uwagi mieszkańców dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w obszarze harmonogramu wywozów nie pozostają niezauważone. Poddane są one bieżącej analizie i będą tematem dyskusji z Radą Miasta Poręba, mającej na celu wypracowanie optymalnego rozwiązania w ramach istniejących środków i możliwości Gminy. Należy także przypomnieć, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny być pokrywane w całości przez środki pochodzące z opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Przeznaczanie środków budżetowych na pokrycie deficytu w tym zakresie spowoduje bowiem zmniejszenie możliwości inwestycyjnych, które znacząco wpływają na rozwój naszego Miasta.

Pamiętajmy zatem , że prawidłowa i rzetelna segregacja odpadów ma decydujący wpływ na stawkę i zmniejszenie wydatków na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Szczegółowe wyjaśnienia i informację dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamieszczone będą w informatorze miejskim.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra

 

do góry