przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021

7 Maja 2021

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca maja 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przystępuje do realizacji programu „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021”.  Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021r. Przyznane środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania to 175 450.20 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

 Program ma zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Z usług wsparcia programu Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021 skorzysta 16 beneficjentów z terenu Gminy Poręba wyłonionych na podstawie Karty zgłoszenia do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczyć będą osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego zgodnie z zakresem podmiotowym i przedmiotowym programu "Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

 

do góry