przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie

8 Lutego 2021

Logo Fundusze Europejskie

fundusz
Tytuł projektu: „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie”

Beneficjent: Gmina Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

Realizator: Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie, ul. Zakładowa 15

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs

Całkowita wartość projektu : 474 762,40 PLN
Wartość dofinansowania UE : 403 548,04 PLN

Okres realizacji: 01.10.2020 - 14.03.2022 roku

Krótki opis projektu: Celem projektu jest wzmocnienie, w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci, adaptacja sali oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych na potrzeby nowego oddziału. Celem niniejszego projektu jest także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycielek, pracujących z dziećmi. Podjęte działania przełożą się na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Poręba, zwiększą szanse edukacyjne dzieci, a także wpłyną na poprawę jakości wychowania przedszkolnego.
Realizacja celu zaplanowana na  14.03.2022 r.

Zadania założone w projekcie:
1. Dostosowanie pomieszczenia i zakup wyposażenia dla nowo utworzonych miejsc OWP oraz szkolenia dla nauczycieli.
2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych nowych miejsc opieki w OWP.

 

 

do góry