przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Czyste Powietrze

PROJEKT OZE - informacje

24 Maja 2021

logo UE

RPO WSL 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii.

Liderem projektu jest Gmina Zawiercie, partnerami w projekcie są Gminy: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec oraz Szczekociny.

Gmina Poręba, jako jedna z sześciu gmin partnerskich, otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach RPO WSL 2014-2020. Dla zrealizowania projektu zostały zawarte umowy organizacyjno-finansowe pomiędzy Gminą Poręba a mieszkańcami będącymi właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami nieruchomości, na których zlokalizowane zostały instalacje OZE. Jednocześnie przeprowadzono dodatkowy nabór osób fizycznych, mieszkańców na listę rezerwową, która gwarantowała Gminie utrzymanie projektu unijnego m. in. w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie części osób lub konieczności rozwiązania umowy organizacyjno- finansowej przez jedną ze stron.

Projekt polegał na zaprojektowaniu i zrealizowaniu: dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji:

 •     fotowoltaicznych,
 •     kolektorów słonecznych,
 •     pomp ciepła powietrznych,
 •     kotłów na biomasę (pellet)

Powyższe instalacje będą produkowały energię cieplną oraz elektryczną (w zależności od wariantu) na potrzeby własne domu mieszkalnego. Instalacje fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku mieszkalnym.

oze-info

Warunkiem przystapienia Mieszkańców do programu OZE było:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego  na terenie Gminy Poręba,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek, jak również samego budynku,
 • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej/pomp ciepła,
 • istnienie technicznych możliwości montażu instalacji.

Właściciel nieruchomości przystępującej do projektu zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu oraz na 5 lat po jego zakończeniu w tzw. okresie trwałości projektu. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Poręba i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom posesji na własność.

Celem wybudowania mikroinstalacji przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności było:

 • zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii,
 • obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej,
 • obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO²

Efekty zamontowanych instalacji:

 • bezpieczeństwo energetyczne
 • niezależność energetyczna
 • poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisyjności CO²
 • niższe rachunki za prąd oraz ogrzewanie
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku mieszkalnego

 

 W ramach projektu na terenie Gminy Poręba zamontowano:

 • 187 mikroinstalacji fotowoltaicznych,
 • 103 instalacje solarne,
 • 45 kotłów na pellet,
 • 21 pomp CWU,
 • 45 pomp CO.

Projekt był współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i maksymalna wysokość dofinansowania dla mieszkańca wyniosła do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny mieszkańców stanowił co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych + podatek VAT. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wyniósł 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wyniósł 23 %.

 

Wartość całego projektu - 68 488 949,29 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 63 128 628,44 zł

Wartość dofinansowania UE:  26 198 380,80 zł

Wartość dofinansowania budżetu państwa z kontraktu terytorialnego: 26 198 380,80 zł 

Pula środków przypadająca z funduszy europejskich i budżetu państwa na Gminę Poręba to 5 202 369,51 zł, natomiast wydatki całkowite to 6 790 464,61 zł (dane z wniosku o dofinansowanie).

 

Łącznie spośród wszystkich 6 Gmin zgłoszone zostało ponad 4 000 gospodarstw domowych na łączną liczbę 5 000 instalacji OZE. Pośród zgłoszonych instalacji prym wiodą instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.

 

Każde zgłoszone do Projektu gospodarstwo zostało poddane inspekcji technicznej celem zbadania technicznych możliwości posadowienia wybranej instalacji oraz dobrania jej optymalnej mocy w odniesieniu do realnego zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej i/lub cieplnej. Wykonanie inspekcji pozwoliło Gminom na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosku o dofinansowanie mające 100% pokrycie w faktycznym zapotrzebowaniu i osiągnięciu efektu ekologicznego, który jest jednym z kluczowych czynników wpływających na przyznanie dofinansowania Projektu przez Urząd Marszałkowski.

 

W celu uzyskania szerszych informacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego w Urzędzie (pokój nr 10) lub telefonicznie 32 677 13 55 wew. 134.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf OZE - informacje.pdf / 50.31KB
ilość pobrań: 427
OZE - informacje.pdf 50.31KB zobacz

do góry