przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Czyste Powietrze

Segregacja odpadów

Segreguj odpady - to się opłaca!

Segregując odpady powstające na nieruchomości zapłacimy niższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty od mieszkańca zamieszkałego na nieruchomości wynosi wówczas 20 zł miesięcznie. Przy braku segregacji odpadów na nieruchomości stawka ta wynosi 40 zł miesięcznie od mieszkańca. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe w worki do selektywnej zbiórki odpadów, w których będą gromadzone odpowiednio poszczególne frakcje opadów komunalnych. I tak w systemie workowym będą zbierane następujące frakcje odpadów:

W zabudowie wielorodzinnej segregacja odpadów komunalnych będzie prowadzona w systemie pojemnikowym a w zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe w worki oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w których będą gromadzone odpowiednio poszczególne frakcje opadów komunalnych. W systemie pojemnikowym i workowym będą zbierane następujące frakcje odpadów:

 • papier i tektura - worek niebieski,
 • szkło - worek zielony,
 • plastik, metale, odpady wielomateriałowe - worek/pojemnik żółty,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - worek/pojemnik brązowy..

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych, które należy zbierać w sposób selektywny to:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte opony.

W/w frakcje odpadów będzie można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) a ponadto odpady wielkogabarytowe będą raz w roku odbierane bezpośrednio z danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mieszkańcy będą samodzielnie dostarczać do PSZOK - nie będą one, jak to miało miejsce dotychczas, odbierane w ramach „wystawki” odpadów wielkogabarytowych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości.

Do PSZOK mieszkańcy będą mogli również oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów będzie konieczne poza harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. ks.Franciszka Pędzicha 12 w Porębie. Odpady są przyjmowane w PSZOK w godzinach 7:00-15:00.

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej,
 • zużyte opony,
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
 • odpady wielkogabarytowe.

Odpady, których nie będzie można wysegregować w oparciu o powyższy podział oraz zasady prawidłowej segregacji, będą gromadzone w pojemnikach na odpady zmieszane. Podobnie, jak w przypadku worków do selektywnej zbiórki odpadów, Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe również w pojemniki na odpady zmieszane.

Istotnym elementem w systemie gospodarowania odpadami jest prawidłowe postępowanie z odpadami ulegającymi biodegradacji. Odpady te należy zbierać w sposób selektywny lub kompostować na nieruchomości. Kompostowanie odpadów biodegradowalnych to również forma segregacji odpadów, a zatem taki sposób postępowania z nimi przyczynia się do obniżania kosztów odbierania odpadów. Należy przy tym dodać, że gmina ma obowiązek redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji, jaka może być składowana na składowisku odpadów. W przypadku nie wypełniania tego obowiązku grożą jej za to wysokie kary finansowe. Kompostując odpady biodegradowalne zapobiegamy takiej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym kompostowania odpadów organicznych.

Jak kompostować odpady organiczne

Korzyści wynikające z wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami:

 • objęcie systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie,
 • redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji,
 • umożliwienie przekazania określonych frakcji odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • znaczne ograniczenie zjawiska nielegalnego pozbywania się odpadów komunalnych.

Zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta regulują Uchwały Rady Miasta Poręba stanowiące prawo miejscowe w tym zakresie. Z treścią tychże Uchwał można się zapoznać na stronie www.umporeba.pl BIP. Szczegółowe informacje można również uzyskać w UM Poręba pok. Nr 5 oraz pod nr tel. 32 67 71 355 wew. 122.

Zachęcamy również do zapoznania się z tematyką dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na stronie www.mos.gov.pl w tym także w zakładce nasze śmieci.pl.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Segregacja odpadów
pdf Zasady prawidłowego segregowania odpadów / 327.67KB
ilość pobrań: 528
Zasady prawidłowego segregowania odpadów 327.67KB zobacz
do góry