przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Zaproszenie - do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej.

16 Kwietnia 2024

 ZAPROSZENIE 
OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 Z DN. 24.04.2003 r. DO SKŁADANIA OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Miasta Poręba w dniu 15 kwietnia 2024 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Miasta Poręba zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r.  o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do składania ofert.

Jednocześnie informujemy, że w związku z ogłoszeniem przedmiotowego konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Poręba w roku 2024 Burmistrz Miasta Poręba ogłasza nabór dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej, oceniającej złożone w  konkursie oferty.

Uwaga: Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotacje. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę jedynie za pośrednictwem właściwej osoby prawnej i jej organów lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

Termin składania ofert: od 15.04.2024 r. do dnia 06.05.2024 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Poręba lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Poręba

  1. Dworcowa 1

42-480 Poręba

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 677 13 55 wew. 134 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta pod poniższymi linkami:

Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

do góry