przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie"

26 Maja 2021

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie"

fundusz spoleczny
Tytuł projektu: "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie" 

Beneficjent: Gmina Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

1. Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie, ul. Zakładowa 15

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie, ul. Wiedzy 3       

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs

Całkowita wartość projektu : 324 365,00 PLN
Wartość dofinansowania UE : 275 710,25 PLN

Okres realizacji: 15.10.2020 - 30.06.2022 roku

Krótki opis projektu: Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjno-terapeutycznego 2 ośrodków wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenie gminy Poręba poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie stwierdzonych deficytów, dostosowanie i adaptacja pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami. Wybór zajęć, czas trwania oraz forma prowadzenia zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Podjęte działania przełożą się na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększą szanse edukacyjne oraz możliwości psychofizycznych i poprawę jakości wychowania przedszkolnego.

Realizacja celu do 30.06.2022 r.

Logo Fundusze Europejskie

do góry