przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Czyste Powietrze

DZIKI - ZAGROŻENIA, ZASADY POSTĘPOWANIA

21 Września 2022

Obecnie  mamy coraz częściej do czynienia ze zjawiskiem pojawiania się dzików w  pobliżu siedzib i domostw ludzkich. Coraz częściej pojawiają się one w centrach miast, wchodzą na posesje mieszkalne. Rozwój cywilizacyjny przyczynia się do niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym zaburzając funkcjonowanie populacji dzikich zwierząt w tym dzików. Zmienia się ich zachowanie. Dostosowują się one  do nowych warunków, a co za tym idzie stają się odporne na stosowane dotychczas środki odstraszające. Dziki pojawiają się w sąsiedztwie ludzi głównie ze względu na łatwy dostęp do pożywienia.

Problem ten dotknął również Poręby. Dziki pojawiają się w szczególności w rejonie ulic : Czarnej Przemszy, Rzecznej, Wolności, Przyszłości, Armii Krajowej.

Zagrożenia, jakie mogą stwarzać dziki

 1. Dziki wyrządzają duże szkody na posesjach mieszkalnych, na gruntach uprawnych, w ogrodach, na placach zabaw.
 2. W okolicach dróg biegnących w pobliżu lasów dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego i mogą być przyczyną wypadków.
 3. Ranny dzik, a także locha chroniąca młode mogą być agresywne niebezpieczne

Zasady, które pomogą ograniczyć zjawisko podchodzenia dzików na tereny naszych posesji

 należy bezwzględnie zachowywać czystość i porządek poprzez :

 • wykaszanie wysokich traw i zarośli (grunty pokryte niewykoszoną roślinnością stanowią schronienie dla dzikich zwierząt, zwierzyna może w takich warunkach stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody),
 • zabezpieczanie śmietników, pojemników i worków z odpadami, aby ich zawartość nie stanowiła przynęty dla dzików,
 • niewyrzucanie odpadków żywnościowych w miejscach, które nie są do tego przeznaczone,
 • odpowiednie zabezpieczenie nieruchomości ogrodzeniem na podmurówce aby wykluczyć prawdopodobieństwo wejścia dzika na posesję.

Jak zachować się w razie spotkania dzika 

 1. Jeżeli nas nie zauważył nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów i spokojnie oddalamy się z takiego miejsca.
 2. Jeżeli doszło do spotkania z dzikiem, najlepiej stać w bezruchu, nie niepokojąc go, gdyż takie zachowanie może go sprowokować do ataku.
 3. W przypadku spotkania dzika na otwartej przestrzeni nie należy się do niego zbliżać, dzik nie zaatakuje nas, jeżeli nie będzie sprowokowany.
 4. Jeżeli spotkamy dzika w terenie zamkniętym nie należy próbować go łapać, szczuć psem, ani też zapędzać w miejsce, z którego nie będzie mógł uciec. Taka sytuacja wywoła u niego agresję i może wtedy zaatakować.
 5. Aby przepłoszyć dzika trzeba wykonywać ruchy rękami lub klaskać stojąc w miejscu.
 6. Należy unikać (szczególnie po zmroku) zarośli oraz łąk zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym.

Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo dzieci - nie powinny one samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki. Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.

Należy również pamiętać, że :

 1. Powinniśmy zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie zauważymy świeże ślady bytności dzików.
 2. Nie wolno dokarmiać dzików.
 3. Nie wolno szczuć dzików psami (pies powinien być zawsze prowadzony na smyczy).
 4. Dzik sprawiający wrażenie oswojonego, jest nadal niebezpiecznym zwierzęciem (nie wolno do niego pochodzić, głaskać, karmić, drażnić).

      W razie zauważenia, że dziki przebywają na terenach miejskich (w terenach zabudowy czy innych) należy powiadomić Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zawierciu tel. 32 450 71 06,  Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poręba tel. 32 67 71 867, Posterunek Policji w Porębie tel. 47 85 356 30 lub dokonać zgłoszenia pod nr 112. O wszystkich przypadkach zagrożenia stwarzanego przez dziki, jakie kierowane są do Urzędu Miasta Poręba, Gmina  informuje Starostę Zawierciańskiego w celu wydania przez ten organ decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym tych zwierząt zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2022 roku,  poz.1173).

Postępowanie w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki

       Kwestie wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki regulują przepisy art. 46 i następnych  cytowanej powyżej ustawy Prawo łowieckie. W szczególności należy zauważyć, że do wynagradzania szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowania obowiązany jest zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego.

       Zgodnie z Uchwałą nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, na terenie Poręby znajdują się obwody łowieckie :

- obwód łowiecki nr 76 (polny) -  dzierżawca Koło Łowieckie Nr 84 „Poręba” w Porębie,

- obwód łowiecki nr 77 (polny) -  dzierżawca Koło Łowieckie „Orle Gniazdo” w Myszkowie,

- obwód łowiecki nr 86 (leśny) -  dzierżawca Koło Łowieckie „Ryś” w Siewierzu,

- obwód łowiecki nr 87 (leśny) -   dzierżawca Koło Łowieckie „Orlik” w Siewierzu.

Granice obwodów łowieckich określone są w załącznikach graficznych w Uchwale nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 21 grudnia 2021 roku, poz.8409) 


Link do Uchwały nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 21 grudnia 2021 roku, poz.8409)

Kontakt do kół łowieckich w sprawie szacowania szkód :

Koło Łowieckie Nr 84 „Poręba” w Porębie (obwód łowiecki nr 76) :

- Eureniusz Hąc tel. 607 656 073

- Andrzej Kiczyński tel. 667 638 003

- Krzysztof Walczak te. 507 018 508

 Koło Łowieckie „Orle Gniazdo” w Myszkowie (obwód łowiecki nr 77) :

- Dariusz Palut tel. 602 649 319

- Krzysztof Kowalczyk tel. 516 113 091

Koło Łowieckie „Ryś” w Siewierzu (obwód łowiecki nr 86) :

Szkody należy zgłaszać na adres e-mail: lub na adres : ul. Łysa Góra 6, 42-470 Siewierz

-  Tomasz Wójcik tel. 664 940 020

-  Piotr Baliński tel. 508 731 600

Koło Łowieckie „Orlik” w Siewierzu (obwód łowiecki nr 87) :

- Andrzej Rok tel. 797 296 401

Stosownie do art. 50 ust. 1b Prawa łowieckiego za szkody wyrządzone przez dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada Skarb Państwa. W tym przypadku odszkodowanie wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. Oględziny i szacowanie szkód wykonywane są przez przedstawicieli podmiotów, które są właściwe w sprawach wypłaty odszkodowania.

 

do góry