Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba.

0
650

1. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz.391 z późn. zm.), na mocy której od 1 lipca 2013 roku na terenie miasta Poręba zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmienią się dotychczasowe zasady gospodarowania tymi odpadami. Od tego dnia obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przejmie Gmina Poręba. Odpady komunalne z tych nieruchomości będą odbierane przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, z którym to przedsiębiorcą Gmina podpisze umowę na ich odbiór i zagospodarowanie.

2. Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta objęte będą nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. W odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. podmioty gospodarcze, instytucje użyteczności publicznej) odbiór odpadów komunalnych będzie się w dalszym ciągu odbywał w oparciu o umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Przedsiębiorca ten musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Poręba.

3. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani uiszczać do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość tej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości wylicza w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja o wysokości opłaty jest składana przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Miasta Poręba w następujących terminach :
– 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
– 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości lub przystąpienia do zbierania odpadów w sposób selektywny bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

Druki deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Poręba (pok. nr 3). Można je również pobrać w formacie PDF na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI – pobierz deklaracje w formacie pdf oraz w zakładce druki i formularze do pobrania. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przekazać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na niżej określonych zasadach:

– deklaracja jest umieszczona na Platformie Usług Publicznych Urzędu Miasta Poręba w postaci elektronicznego formularza;
– odnośnik do deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
– deklarację można złożyć wykorzystując bezpieczny podpis elektroniczny lub bezpieczny profil zaufany;
– po złożeniu deklaracji zostanie wystawione urzędowe potwierdzenie odbioru.
– szczegółowe informacje o procedurze składania deklaracji są umieszczone na Platformie Usług Publicznych Urzędu Miasta Poręba.
– Odnośnik do elektronicznej wersji deklaracji

4. Określoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany wpłacać bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc w kasie Urzędu Miasta Poręba lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poręba (przykładowo: opłatę za miesiąc lipiec 2015 r. należy uiścić do dnia 15 lipca 2015 r., itd.)

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/34/15 Rady Miasta Poręba z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

14,92 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na danej nieruchomości, jeżeli powstające tam odpady są segregowane
22,38 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na nieruchomości jeżeli odpady nie są segregowane.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w następujący sposób:

– w kasie Urzędu Miasta Poręba, 42 – 480 Poręba, ul. Dworcowa 1 (kasa czynna: poniedziałek – 8:30 – 14:30, wtorek – piątek – 8:30 – 13:30) – dotyczy właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
– przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poręba – dotyczy właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej;

Nr rachunku bankowego do wpłaty należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Oddział w Sosnowcu, Filia w Porębie
38 1930 1334 2002 0200 0060 0002 tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z podaniem miesiąca za jaki jest uiszczana)

Uwaga: mieszkańcy budynków w zabudowie wielorodzinnej (bloki) wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Zarządcy nieruchomości.

5. Uiszczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu obejmujące:

– Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
– Tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– Obsługę administracyjna systemu

W ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne z nieruchomości są odbierane z następującą częstotliwością:

zabudowa wielorodzinna:

– odpady zmieszane: trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek),
– odpady segregowane (papier+tektura, plastik+metale+opakowania wielomateriałowe, szkło):raz na dwa tygodnie,
– odpady ulegające biodegradacji : jeden raz w tygodniu, a w okresie letnim (t.j. od maja do września włącznie) 2 razy w tygodniu

zabudowa jednorodzinna:

– odpady zmieszane : dwa razy w miesiącu,
– odpady segregowane (papier+tektura, plastik+metale+opakowania wielomateriałowe, szkło): jeden raz w miesiącu,
– odpady ulegające biodegradacji : jeden raz w miesiącu a w okresie letnim (t.j. od maja do września włącznie) dwa razy w miesiącu.

Zobacz plik PDF Zasady prawidłowej segregacji odpadów

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułKISTELEK
Następny artykułPomoc publiczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię