Wyjaśnienia dotyczące wystąpienia Pani Radnej Zofii Gocyły na sesji absolutoryjnej w dniu 25 czerwca 2018.

0
828
Herb Miasta Poręba

W związku z Pani wystąpieniem na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2018 , w którym to udowadniała Pani moją niegospodarność poprzez podawanie do publicznej wiadomości danych, które nie mają pokrycia ani w dokumentach źródłowych ani w rzeczywistości finansowej , chciałbym wyjaśnić pewne kwestie :

1.Podała Pani kwotę wydatku 108 000,00 za pełnienie nadzoru inwestorskiego wypłaconego w roku 2017 dla firmy Inwest-Drog Barbara Czernik Mazur z Zawiercia – otóż jest to nieprawda .W roku 2017 umowa wyniosła 48 449,70 brutto , a w roku 2018 została zawarta na kwotę 23 001,00 brutto. Chce tylko dodać, że jest to kwota za nadzór inwestorski wszystkich inwestycji ( dodam że w tym roku jest to już 17 inwestycji w tym 7 wymagających stosowanie procedury zamówienia publicznego w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Dla porównania wydatków z tyt. nadzoru inwestorskiego przypomnę niektóre wydatki na nadzór. I tak Gmina zawarła umowę na nadzór inwestorski hali sportowej z Panem Andrzejem Szatonem z Świętochłowic w roku 2009 na kwotę 54 000,00 brutto, w 2010 na kwotę 11 400 ,00 na nadzór inwestorski termomodernizacji SP3, w roku 2014 na nadzór inwestorski termomodernizacji SPZOZ i MOK- 12 800,00 w 2014 roku na nadzór inwestorski remontu i przebudowy dróg z Panem Markiem Świerczyńskiem z Zawiercia na kwotę 1000,00 zł brutto na miesiąc, w 2014 roku z Panem Waldemarem Matuskiem z Lublińca na kwotę 800,00 brutto na kosztorys inwestorski –przebudowa istniejącego targowiska .Myślę, że powyższe przykłady stanowiące jedne z wielu umów na kosztorysy, projekty, aktualizacje, doradztwo itp. nieco rozjaśnią Pani działania Gminy w poprzednich latach. Dodam tylko ,że Pani Barbara Czernik Mazur przygotowuje również kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót do przetargów w ramach zawartej umowy.

2.Kolejnym punktem moich wyjaśnień będą inwestycje według Pani „ na pokaz”. Nie bardzo potrafię zrozumieć co miała Pani na myśli, ale uważam, że przystanki z oświetleniem solarowym i portem do ładowania USB to standardy obecnych czasów. Jeśli inwestujemy to na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat więc muszą to być inwestycje o jak najwyższym standardzie aby służyły społeczeństwu przez długi czas.

3. Kolejnym zarzutem, w stosunku do mojej oceny jako gospodarza Miasta był wzrost pałac z tyt. zatrudnienia- otóż i te dane są nieprawdziwe ponieważ wydatki wynikające z zawartych umów o prace w latach 2014-2017 przedstawiają się następująco

  • Rok 2014- wykonanie 1 993 050,55 + zobowiązania (zus i podatek) 246 397,74 =2 239 448,29
  • Rok 2015- wykonanie 2 005 511,78 + zobowiązania ( zus i podatek) 214 346,20 = 2 219 857,98
  • Rok 2016 wykonanie 1 799 816 ,94 + zobowiązania (zus i podatek) 214 588,37 = 2 014 405,31
  • Rok 2017 wykonanie 1 901 151,18 + zobowiązania (zus i podatek) 232 671,18 = 2 133 822,36

Jak wynika z powyższego zestawienia od 2014 roku nie zanotowano wzrostu płac, wyjaśniam tylko, że w roku 2015 wykonanie było większe ze względu na wypłacone odszkodowania z tyt. rozwiązania umów o pracę, a w roku 2107 wypłacono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla wieloletnich pracowników odchodzących na emeryturę. Przy tej okazji chciałbym również wyjaśnić sprawę zarzucanego mi nepotyzmu w zatrudnianiu osób na stanowiska urzędnicze. Szanowna Pani Radna informuję, że wszystkie konkursy na w/w stanowiska ogłaszana są na stronie urzędu Miasta, oraz na tablicy ogłoszeń w UM .Każdy mieszkaniec spełniający wymogi formalne może, złożyć dokumenty do konkursu. Nie mniej jednak jak pokazują realia na stanowisko inspektora w referacie GKiOŚ konkurs był ogłaszany dwukrotnie i nie znalazł się kandydat, który zechciałby przyjąć proponowane warunki płacy i pracy. Powracając do nepotyzmu, proszę sobie odświeżyć pamięć gdzie zatrudniona była jeszcze do niedawna Pani synowa i fakt, czyj syn zajmował przez kilka lat do 2015 roku stanowisko dyrektora MOK-u i Miejskiej Biblioteki Publicznej. To tyle odnośnie komentarza o nepotyzmie w zatrudnianiu osób.

4.Kolejnym punktem moich wyjaśnień będą zobowiązania Gminy w latach 2014- 2031. Odczytała Pani informację, że na koniec 2014 roku ówczesny Burmistrz Marek Śliwa zostawił Gminę z kredytami o wartości 6 mil złotych, a ja zadłużyłem Gminę na 11 mln złotych. Otóż nie Pani Radna na początku 2014 roku zobowiązania Gminy wyglądały następująco:
Kredyty:
a) Bank Gospodarstwa Krajowego ( kredyt zaciągnięty na budowę hali sportowej) spłata do roku 2021 – 4 275 000,00
Odsetki regularne 3,15% (w skali roku) za cały okres kredytowania 643 868,73
Odsetki od zadłużenia przeterminowanego 4,14 %
b) Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie – kredyt 444 480,00 spłata do roku 2016-
Odsetki 8,04% (w skali roku) za cały okres kredytowania 37 641,10
c) Bank Spółdzielczy w Myszkowie- 2 506 000,00 spłata do roku 2027 (karencja 3 lata spłata od 2015)
Odsetki 5,10 % (w skali roku) za cały okres kredytowania 1 158 728,84 zł
d) Pożyczka WFOŚi GW w Katowicach zaciągnięta na zamknięcie składowiska odpadów- 175 561,00 –splata do 2019
Odsetki 3,0% w skali roku – za cały okres kredytowania 9 834,41
e) Pożyczka WFOŚi GW zaciągnięta na usuwanie azbestu- 1 767,98 spłata do 2014
f) Niespłacona linia kredytowa w rachunku bieżącym Gminy z roku 2013- 337 732,31 wymagalność spłaty natychmiastowa oprocentowanie w stosunku rocznym 4,2 + marża 2,5
Razem kredyty (KAPITAŁ) POZOSTAWIONE DO SPŁATY wyniosły 8 073 507 ,17 + odsetki regularne uwarunkowane regularnymi spłatami wyniosły 1 884 372,92 RAZEM 9 957 880, 09 złotych.
Do końca roku 2014 Gminie udało się spłacić 1 225 992,14 czyli stan kredytów + odsetek na koniec 2014 wyniósł 8 731 887,95 + zobowiązania wymagalne wynikające ze sprawozdania z wykonania w wydatków za 2014 rok RB 28 S- 1 708 244,02 .

Razem zadłużenie gminy wyniosło na koniec 2014 roku 10 440 131,97.

Nie wspomnę już o kosztach egzekucji kont bankowych szkół i MOPS-u , które zostały zablokowane przez ZUS z tyt. niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w wymienionych jednostkach. Koszty te wyniosły ponad 100 000,00 zł. Na uwagę zasługuje również fakt, iż zobowiązania z tyt. ZFŚS dla pracowników szkół nie były wypłacane w należytej wysokości od roku 2013. Należy tutaj również wspomnieć o nieterminowym przesyłaniu dodatków mieszkaniowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej , która w roku 2016 jak dobrze Pani pamięta, przypomniała sobie o swoich należnościach z lat ubiegłych i obciążyła budżet Gminy pokaźnymi odsetkami. Wszystko to co wyżej napisałem poparte jest faktami ( w załączniku skany wezwań i wyjaśnień) , a mianowicie wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która stanowi nasz nadzór finansowy, wezwania do zapłaty banków, wyjaśnienia byłego burmistrza Marka Śliwy i wyjaśnienia skarbników miasta w kwestii opóźnień w spłatach rat kredytowych. Jak można wywnioskować z powyższych dokumentów źródłowych ,a nie plotek , sytuacja finansowa Gminy zaczęła się pogarszać już w roku 2011, ponieważ właśnie w tym roku zaczęły się nieterminowe spłaty kredytów. Dlatego też obsługa długu w tamtym roku sięgała 400 000,00 zł, a w roku 2012 wzrosła do 560 780 ,60 zł. Ponadto w 2014 roku (ostatni rok kadencji poprzedniego burmistrza) kiedy to zaprzestano spłacać kredyty, zobowiązania wobec dostawców energii, ciepła, gazu , Gmina podpisała umowę ze Skarbnikiem Zawiercia Panem Arkadiuszem Ilskim na kwotę 9 000,00 brutto, którego zadaniem była optymalizacja zadłużenia mająca na celu spełnienie wskaźnika z relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych. Efektem tej umowy miała być właśnie konsolidacja długu poprzez emisję obligacji komunalnych. Należy sobie tylko zadać pytanie czemu Rada Miasta na taką sytuację nie reagowała? Jeśli chodzi o emisję obligacji to jeszcze raz wyjaśniam Pani i wszystkim mieszkańcom naszego Miasta, że kwota 7 205 000 zł. nie została przeznaczona na inwestycje , a jedynie na spłatę powyższych kredytów i zobowiązań z lat poprzednich.

5. Kolejnym zarzutem wobec mojej działalności były odsetki z tyt. nieterminowego złożenia wniosku o płatność dotyczące projektu ”wykluczenie cyfrowe”. Oczywiście zgodnie z umową Gmina zapłaciła 7 406 zł odsetek i obciążyła tą kwotą pracownika, który był koordynatorem tego projektu. Niezrozumiała była też dla Pani kwota odszkodowania 77 500,00 zł w rozdz.90002 –gospodarka odpadami – dotyczy to wyroku sądowego z dnia 23 marca 2016 –sprawa z powództwa firmy Eko-System BIS Spółki Komandytowej w Konopiskach o zapłatę w/w kwoty z tyt. wcześniej potrąconych przez Gminę od Wykonawcy kar umownych z tyt. nienależytego wykonanie umowy wywozu odpadów komunalnych na w/w kwotę 77 500,00 zł. Zwrot potrąconych kar umownych nie stanowił obciążenia budżetu Gminy ponieważ w roku 2015 została pomniejszona płatność dla firmy Eko System , gdzie w roku 2016 Sąd Okręgowy w Częstochowie V Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy nakazał zapłatę 77 500,00 zł spółce Eko-System BIS.

6. Kolejnym zarzutem wobec mojej osoby było nieprowadzenie przez UM należytej windykacji należności , które w Pani ocenie wciąż rosną
Wyjaśniam Pani , że analiza kont szczegółowych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych prowadzona jest na bieżąco. W stosunku do podatników zalegających z płatnością podatków wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Przedstawia to poniższe zestawienie:

Rok Ilość upomnień Ilość tytułów wykonawczych
2015 673 534 na łączną kwotę 682.008,76 zł.
2016 1072 433 na łączną kwotę 185.226,60 zł.
2017 1212 346 na łączną kwotę 210.009,71 zł.
2018 327 96 na łączną kwotę 22.804,94 zł.

7. Z organami egzekucyjnymi urzędów skarbowych prowadzona jest bieżąca współpraca. O każdej zmianie wysokości zaległości podatkowych powiadamia się odpowiedni organ egzekucyjny. Jednak Burmistrz Miasta jako organ podatkowy nie ma wpływu na efekt ściągalności zaległości podatkowych. Może jedynie pisać zapytania o stan prowadzonej egzekucji. Największym dłużnikiem w podatku od nieruchomości jest Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba” Sp. z o.o. – obecnie w likwidacji. Należności te są zabezpieczone hipoteką zwykłą przymusową. Mogą być ściągnięte tylko z przedmiotu hipoteki. Jednak zaległości Gminy znajdują się dopiero w trzeciej kategorii wierzytelności ,więc na odzyskanie ich nie ma dobrych prognoz. Bieżący podatek od nieruchomości płacony jest przez Syndyka częściowo. (nie reguluje On podatków w całej wysokości raty) Organ podatkowy (burmistrz) już dwukrotnie zwracał się pismem do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zdyscyplinowanie Syndyka w płatnościach podatku. Sąd ponaglił syndyka i zdyscyplinował do regulowania podatku z bieżącej działalności. Syndyk przedstawił Gminie własne wyliczenia, które dowiodły, że nie osiąga wystarczających dochodów z bieżącej działalności aby pokryć w całości przypis podatku na dany rok budżetowy. Organ podatkowy czyli Burmistrz nie posiada innych narzędzi prawnych do ściągnięcia tych zaległości.
Ponadto w latach 2017- 2018 podjęto następujące działania windykacyjne w zakresie czynszów i opłat za media od najemców lokali komunalnych. 
 wystawiono
-107 wezwań do zapłaty
– 60 Przedsądowych wezwań do zapłaty
– zgłoszono 17 spraw do s ądu w celu egzekucji należności

8.Wyjaśnienie w związku z gospodarką odpadami komunalnymi
Firma Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar Strach Sp. j. z siedzibą w Konopiskach 42-274 Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1 (później EKO-SYSTEM BIS Sp. z o. o. Sp. k. z/s w Konopiskach 42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 7) świadczyła usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Poręba w roku 2015 (umowa z dnia 2 lutego 2015 roku Nr PZ.272.0001.2015).
Stawki jednostkowe w ramach w/w umowy wyniosły :
– dla odpadów zmieszanych – 462,00 zł brutto/1 Mg odpadów,
– dla odpadów segregowanych – 279,00 zł brutto/1 Mg odpadów.

Obecnie usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Porębie w oparciu o umowę Nr 63/2018/GKiOŚ zawartą w dniu 2 stycznia 2018 roku.
Stawki wynikające z w/w umowy wynoszą :
– dla odpadów zmieszanych – 500,00 zł brutto/1Mg odpadów
– dla odpadów segregowanych – 400,00 zł brutto/1 Mg odpadów.
Należy zwrócić uwagę na następujące czynniki mające wpływ na koszt usługi:
– wzrost kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów, w tym wzrost opłaty za umieszczenie odpadów komunalnych na składowisku (w roku 2015 opłata wyniosła 120,76 zł od 1 Mg odpadów, w 2018 – 140,00 zł od 1 Mg odpadów), wzrost kosztów świadczenia usługi w stosunku do roku 2015,
– zakres świadczonej usługi, w tym zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości : w 2015 roku jednokrotny wywóz w roku, w 2018 roku – cztery razy w roku w zabudowie wielorodzinnej oraz według potrzeb w zabudowie wielorodzinnej.

9. Wyjaśniam ,że koszt placu zabaw centrum Miasta przy boisku orlik wyniósł zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem 529 884,00. Gmina nie dokupowała żadnych urządzeń poza w/w zadaniem inwestycyjnym.

Szanowna Pani Radna myślę ,że bardzo szczegółowo i wyczerpująco wyjaśniłem Pani kwestie gospodarki finansowej w naszym mieście. Do składanych wyjaśnień załączam również dokumenty źródłowe , które stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji , na którym powinna Pani bazować. Ja rozumiem Pani stanowisko co do próby obrony mojego poprzednika Marka Śliwy, gdyż reprezentowała Pani jego klub i podejmowała Pani przedkładane przez niego uchwały finansowe . Nie mniej jednak w swej ocenie powinna być Pani obiektywna i powściągliwa ponieważ jest Pani Radną Miasta Poręba i reprezentuje Pani interesy mieszkańców ,a nie poprzedniego włodarza. Zbyt wiele jest dokumentów źródłowych takich jak negatywna opinia RIO o przedłożonym budżecie Miasta Poręba na rok 2015, negatywna opinia RIO o przedłożonej wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poręba na lata 2015-2025 , negatywna opinia banków z tyt. niespłacanych kredytów, negatywna opinia RIO w wystąpieniu pokontrolnym za rok 2014, negatywna opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze roku 2014 itp. Pani wybaczy ale zbyt dużo jest dowodów ze strony nadzoru finansowego czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o działaniach Pana Marka Śliwy, aby uwierzyć w to , iż był dobrym gospodarzem i menadżerem. Ja, tak jak już wcześniej mówiłem na sesji, nie osiągnąłem spektakularnych wyników finansowych ponieważ było to niemożliwe, nie mniej jednak wypracowaliśmy środki własne na inwestycje i remonty, które przeznaczyliśmy na zadania inwestycyjne dla mieszkańców. Dlatego też zarzuty stawiane wobec mnie, że robię coś na „pokaz” w tej sytuacji są nie na miejscu. Proszę mi wybaczyć, że dość krytycznie oceniam rządy poprzedniej kadencji ale w obliczu tej rzeczywistości i wyników finansowych jakie Gmina mogła wypracować w ciągu dwóch lat dowodzą wszelkiej niegospodarności ,ale niestety nie mojej. Ja nie wymagam od Pani pochwał i uznania, bo każdy ma prawo do swojego zadnia i krytyki. Niech tylko ona będzie prawdziwa i obiektywna. Pani jako wieloletnia Radna powinna ze szczególną rozwagą dokonywać oceny sytuacji finansowej Miasta aby nie narazić siebie i radnych poprzedniej kadencji na śmieszność. Proszę mi wierzyć, że pomawianie mnie, pisanie donosów na policję i do prokuratury oraz rozpowszechnianie fałszywych informacji na mieście o ogromnym zadłużeniu Gminy czy inwestycjach z kredytów nie pomaga sytuacji politycznej w mieście. Zdaję sobie sprawę, że usiłuje Pani znaleźć wytłumaczenie, że niemożliwe stało się możliwym, ale niech to będzie prawdziwe i poparte rzetelnymi dowodami. Proszę sobie zdać sprawę z tego, że w dobie XXI wieku , każdy może sięgnąć po dokumenty źródłowe jakim są sprawozdania z wykonania budżetu czy i opinie RIO o uchwałach i wykonaniu budżetu za lata 2016 , 2017 i I półrocze 2018. W naszej Gminie też istnieje BIP i wszystkie te informacje są tam na bieżąco zamieszczane. Ponadto można samemu wystąpić o opinie do ZUS, do US, do banków, zapytać pracowników sfery budżetowej czy terminowo otrzymują płatności, napisać do wspólnot mieszkaniowych czy są przekazywane zaliczki na fundusz remontowy i eksploatacyjny, a wszystko po to, aby szczegółowo zapoznać się z przebiegiem budżetu i mieć własną świadomość jak jest naprawdę. Osobiście szczerze zachęcam Panią do przeglądania BIP-u i strony internetowej naszego Miasta , do uczestniczenia w komisjach aby posiadała Pani merytoryczną wiedzę na temat przyszłości Gminy . Uważam ,że rozpowszechniane informacje o rzekomym zadłużeniu i utracie płynności finansowej Poręby za dwa lata budżetowe to czyste plotki „wyssane z palca” nie poparte żadnymi dokumentami , które by na to wskazywały. W mojej ocenie nieuzasadnione są również często powtarzane przez Panią słowa ”papier wszystko przyjmie”. Stwierdzeniem tym podważa Pani nie tylko moje kompetencje ale również skarbnika miasta i najważniejszego organu czyli Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach , która jest najwyższym organem nadzoru finansowego dla naszej Gminy. Przypominam Pani, że od roku 2016 wydaje ona pozytywne opinie zarówno o przedłożonych uchwałach budżetowych, emisji obligacji jak i o sprawozdaniach z wykonania budżetu naszego Miasta. Nie mniej jednak na uwagę zasługuje fakt, iż historia dramatycznej sytuacji finansów Gminy w roku 2014 dowiodła ,że ” papier nie wszystko przyjął”. Informuję Panią ,że w związku z oficjalnym wystąpieniem Pani na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2018 jestem zobowiązany przesłać to wyjaśnienie do wszystkich obecnych na tej sesji : Radnych Miasta Poręba, Młodzieżowej Rady Miasta kierowników jednostek, oraz poprzez publikacje na stronie internetowej UM do mieszkańców Poręby.

Z poważaniem:
Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra

Dokumenty:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię