Konsultacje projektu „Programu współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

0
275

Konsultacje projektu „Programu współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

Na podstawie uchwały Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Poręba wydał Zarządzenie Nr 199/19 z dnia 28 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. 

Konsultacje rozpoczynają się 28 listopada i potrwają do 11 grudnia 2019 roku. Ich formą jest zamieszczenie projektu aktu na stronie internetowej, a osobą odpowiedzialną za ich przebieg jest Karolina Ostrowska, Główny Specjalista ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z UE Urzędu Miasta Poręba. 

Organizacje pozarządowe mają dwa tygodnie na składanie ewentualnych uwag i propozycji do projektu Programu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 199/19 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2019 roku. 

Opinie prosimy przedkładać do kancelarii Urzędu Miasta Poręba (ul. Dworcowa 1).

Zarządzenie nr 199/19 Burmistrza Miasta Poręba

Formularz ankiety zgłaszania opinii i uwag

Program współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię