INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

0
283
Herb Miasta Poręba

W związku z dokonaną zmianą uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, którą zmieniono liczbę urzędników w gminach oraz przedłużono termin ich zgłaszania,  Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach informuje:

Termin dokonywania zgłoszeń został przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r. 

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. nr 155 
w godzinach urzędowania Delegatury – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego – art. 9 § 1 ustawy Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, poświadczoną za zgodność z oryginałem np. przez pracodawcę kandydata na urzędnika wyborczego. Przy zgłoszeniu dokonywanym osobiście przez kandydata istnieje możliwość potwierdzenia kopii dyplomu za zgodność z oryginałem, po przedłożeniu do wglądu oryginału dyplomu –  przez Delegaturę.

Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty e-mail.

Szczegółowe informacji dotyczące powoływania urzędników wyborczych zamieszczone są stornie Delegatury KBW w Katowicach.

https://katowice.kbw.gov.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię