Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2
605

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018 poz. 1716 z późn. zm.)

1 STYCZNIA 2019 Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI. 

1. Nie jest wymagany wniosek.
2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).
3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU? 
Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynki jednorodzinne lub budynki wielorodzinne, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne.

JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE? 
1. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
2. Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.

NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?  
Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO? 
Tak można, zamiar wniesienia jednorazowej opłaty należy zgłosić na piśmie do Urzędu. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu.

CZY JEST MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA?
1.Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela:
– w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku
– w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.
2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poręba lub w kasie Urzędu.

2 KOMENTARZE

    • Bonifikata wynikająca z z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, dotyczy tylko gruntów skarbu państwa oddanych w użytkowanie wieczyste. Jeśli chodzi o grunty samorządowe to Rada Miasta Poręba nie podjęła odpowiedniej ustawy ustalającej bonifikatę. W naszej Gminie większość gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe podlegających przekształceniu to przede wszystkim bloki mieszkalne gdzie opłata za użytkowanie wieczyste jest bardzo niska i wynosi kilkanaście złotych rocznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię