Informacja Burmistrza do Mieszkańców o finansach Miasta Poręba

0
1502
Poręba

Szanowni Mieszkańcy
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi finansów naszej Gminy , chciałbym Państwu przybliżyć sytuację w jakiej obecnie znajduje się nasze Miasto.

W związku z utratą płynności finansowej Miasta Poręby w kadencji 2010-2014 ,Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w oparciu raport o stanie gospodarki finansowej Miasta Poręba z 11 grudnia 2014 roku wezwała naszą Gminę do opracowania i wdrożenia Programu Postępowania Naprawczego dla Miasta Poręby. W lutym 2016 roku Rada Miasta Poręba podjęła uchwałę o wdrożeniu Programu Postępowania Naprawczego dla finansów Miasta Poręba. Głównym założeniem programu była restrukturyzacja długów czyli spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Konsolidacja długu to nic innego jak zamiana kredytów drogich i wysoko oprocentowanych na tanie obligacje komunalne (oprocentowanie 4,69% w skali roku). Z tej przyczyny we wrześniu 2016 roku za zgodą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która sprawuje nadzór finansowy nad naszym Miastem, wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 7 205 000,00 zł. Zgodnie z założeniami Programu Postępowania Naprawczego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach , środki te zostały przeznaczone w październiku 2016 roku na spłatę kredytów w wysokości 6 120 796,00 oraz pokrycie deficytu budżetu powstałego na skutek nie spłacania w roku 2014 zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz pracowników szkół i przedszkola w wysokości 1 084 204,00 zł. Spłaty kredytów dokonano 7 października 2016 roku w następującej wysokości:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 3 500 000,00 oprocentowanie 6,73 %- karencja w spłacaniu kredytu 1 rok
 • Bank Spółdzielczy o/Sosnowiec – 2 336 000,00- oprocentowanie zwykłe 7,06% -karencja w spłacaniu kredytu 3 lata (od 2011 do 2015)
 • Międzypowiatowy Bank Myszkowski w Myszkowie- 267 240,00- 6,65 %- karencja w spłacaniu kredytu 1 rok (2014 rok.)Ustanowiona hipoteka na nieruchomości Gminnej położonej przy ul.Zakładowej na kwotę 882 000,00 zł.
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach- 17 556,00 – oprocentowanie 3,15.

Pozostała część wyemitowanych obligacji 1 084 204,00 została przeznaczona w roku 2016 na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych .Jednym słowem zamieniono drogie kredyty zaciągnięte przez poprzedniego Burmistrza na tańsze obligacje komunalne. Kolejnym założeniem Programu Postępowania naprawczego było obniżenie wydatków bieżących, które w naszym mieście były zbyt wysokie w stosunku do osiąganych dochodów bieżących. Ten punkt programu również Gmina zrealizowała. Rok 2016 zakończył się dla nas ogromnym sukcesem, a mianowicie pierwszy raz od kilku lat Poręba wypracowała nadwyżkę operacyjną 1 548 055,76 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące), a stan środków na rachunku bankowym Gminy wyniósł 2 597 363,01 zł. Środki te ,jak Państwo sami mogą dostrzec zostały przeznaczone m.in. na budowę placu zabaw przy boisku ORLIK, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1, budowę dwóch specjalistycznych pracowni j. angielskiego i nauk przyrodniczych w Szkole podstawowej nr 1, modernizację całej instalacji elektrycznej i systemu oddymiania w Przedszkolu Miejskim, kompleksową rewitalizację budynku przy ul. Chopina 1, gdzie obecnie znajduje się siedziba Posterunku Policji, modernizację dachu i elewacji budynku przy ul. Chopina 3 tzw. ”hotelowca”, termomodernizację budynku wielofunkcyjnego MKS położonego na boisku sportowym, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta, zakup doposażenia urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw, zakupu bram wjazdowych do OSP1. Kolejnym naszym sukcesem, który potwierdził słuszność i zasadność realizacji Programu Postępowania Naprawczego był rok 2017, który zakończył się również nadwyżką operacyjną w wysokości 1 643 100,66 zł (dochody bieżące- wydatki bieżące). Nadwyżka ta również została przeznaczona na inwestycje. Przypominam Państwu, że w momencie objęcia stanowiska burmistrza ,Gmina Poręba posiadała deficyt operacyjny, a wiec wydatki bieżące przewyższały dochody bieżące. Należy podkreślić również ,że stan środków na rachunku bankowym Gminy na koniec 2017 roku wyniósł 3 159 901,81 zł w tym zabezpieczono kwotę 730 078,00 zł na zapłatę inwestycji rozpoczętych w roku 2017, których zakończenie odbyło się do końca czerwca br. Pozostałe wolne środki pieniężne wygospodarowane w roku 2018 w wysokości 2 429 823,81 zł zostały przeznaczone na zaplanowane inwestycje w bieżącym roku budżetowym:

Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018r.
600 Transport i łączność 717 800,00 zł
60016 Drogi publiczne i gminne 230 000,00 zł
projekt przebudowy ul. Rozdzieńskiego i Wiejskiej 60 000,00 zł
modernizacja ul. Mickiewicza 170 000,00 zł
60095 Pozostała działalność 487 800,00 zł
budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego i ul. Zakładowej 155 000,00 zł
budowa przystanku w dzielnicy Poręby Krzemienda 40 000,00 zł
zakup i montaż wiat przystankowych w Mieście Poręba 105 000,00 zł
budowa parkingu przy ul. Orzechowej -Osiedle KOLONIA 80 000,00 zł
projekt i budowa chodnika przy ul. Mickiewicza od strony stadionu 72 800,00 zł
projekt i przebudowa chodnika w ciągu ul.Chopina (przy garażach) 35 000,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 244 517,65 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244 517,65 zł
rozbudowa monitoringu miejskiego etap II 29 517,65 zł
modernizacja budynku położonego w centrum Miasta -strażnica OSP 1 215 000,00 zł
750 Administracja publiczna 300 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 000,00
modernizacja referatów UM i zakup wyposażenia biurowego wraz z przebudową ścianek działowych w referacie GKiOŚ i NiMK oraz ref. finansowo-księgowym” KASA” z dostosowaniem do przepisów p.poż i BHP wraz z projektem modernizacji sieci teleinformatycznej i zakupem sprzętu z dostosowaniem do przepisów o ochronie danych osobowych RODO 250 000,00
modernizacja wnętrza budynku Urzędu Miasta (według zaleceń kontroli p.poż) 50 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00
75404 Komendy Wojewódzkie Policji 25 000,00
wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupy radiowozu 25 000,00
801 Oświata i wychowanie 680 000,00
80101 Szkoły podstawowe 410 000,00
przebudowa ogrodzenia wokół SP1 120 000,00
modernizacja dwóch łazienek i korytarza na parterze budynku wraz z siecią kanalizacyjną i elektryczną i w budynku SP2 (według projektów inst. elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej) 290 000,00
80104 Przedszkola 270 000,00
przebudowa ogrodzenia wokół przedszkola 60 000,00
projekt i modernizacja łazienki wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku przedszkola według projektu wodno-kanalizacyjnego. 136 000,00
modernizacja sal przedszkolnych na paterze budynku: 2 sale 3-latków, sala gimnastyczna 74 000,00
851 Ochrona zdrowia 40 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000,00
modernizacja wyposażanie Świetlicy Środowiskowej- 40 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 981 115,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00
wykonanie podbudowy i montaż boksów śmietnikowych na ul. Sosnowej 10 000,00
90095 Pozostała działalność 971 115,00
zakup oświetlenia świątecznego 135 054,00
adaptacja byłej kawiarni Katus położonej w MOK -u na salę zabaw tzw.”Bawilandię” przeznaczona dla dzieci i młodzieży szkolno-przedszkolnej w wieku od 0-15 lat wraz z przebudową tarasu- etap I 193 946,00
przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową 290 000,00
projekt i budowa placu zabaw w dzielnicy Poręby-NIWKI 255 000,00
zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw 35 000,00
przygotowanie dokumentacji technicznej przez firmę DOEKO GROUP dla Gminy Poręba w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna -działanie 4.1 62 115,00
926 Kultura fizyczna 135 000,00
92601 Obiekty sportowe 105 000,00
przebudowa ogrodzenia wzdłuż boiska sportowego od strony ul. WP i ul.Chopina wraz z montażem piłko-chwytów i bramy awaryjnej dla LPR-u -etap II 65 500,00
modernizacja łazienek w budynku położonym na ul Zakładowej teren MOSIR -u (basen) 39 500,00
92695 Pozostała działalność 30 000,00
zakup profesjonalnego zestawu stołów wraz z wyposażeniem do tenisa stołowego z przeznaczeniem na organizowanie turniejów i rozgrywek 12 000,00
zakup zestawu bramek 2 szt. i zestawu kabin dla zawodników rezerwowych 2 szt.na boisko sportowe 18 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: 3 123 432,65

Razem plan inwestycji na rok 2018 wynosi : 3 123 432,65

Kończąc moje sprawozdanie chciałem Państwu przedstawić prawdziwe dane finansowe naszego budżetu i jednocześnie uzmysłowić, że wszystkie nasze dotychczasowe inwestycje są finansowane wyłącznie z własnych środków Gminy, a nie z wyemitowanych obligacji czy kredytów. Jak już wcześniej wyjaśniłem obligacje wyemitowane zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych drogich kredytów i niespłacanych zobowiązań wymagalnych, od których Miasto płaciło ogromne odsetki. Dla przykładu podam, że w 2012 roku koszty obsługi długu czyli zapłaty odsetek wyniosły 560 780,60 zł, w roku 2013 – 424 712,14 zł, w roku 2014 -356 191,41 + odsetki od zobowiązań wymagalnych 73 264,58 + koszty egzekucji zajęcia kont bankowych szkół i MOPS-u – 30 712,85 = 460 168,84 zł. Podsumowując rok 2014 pozostawił nam po sobie dług w postaci niespłaconych kredytów wysokości 6 758 720,50 zł i niespłaconych zobowiązań wymagalnych 1 708 244 ,02 zł razem dług wyniósł 8 466 964,52 zł. Zatem w dniu 30 września 2016 zostały wyemitowane obligacje komunalne na kwotę 7 205 000,00 zł, a w dniu 7 października 2016 roku wszystkie te długi zostały spłacone. Zgodnie z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i z zachowaniem wskaźnika zadłużenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba, wykup obligacji odbywał się będzie od roku 2021 do 2031 w następujących transzach:

 1. Seria A16 o wartości 345.000,00 zł;- 2021 r.
 2. Seria B16 o wartości 440.000,00 zł;-2022 r.
 3. Seria C16 o wartości 500.000,00 zł -2023 r.
 4. Seria D16 o wartości 500.000,00 zł;-2024 r.
 5. Seria E16 o wartości 500.000,00 zł;-2025 r.
 6. Seria F16 o wartości 720.000,00 zł;- 2026 r.
 7. Seria G16 o wartości 750.000,00 zł;-2027 r.
 8. Seria H16 o wartości 800.000,00 zł.-2028 r.
 9. Seria I16 o wartości 850.000,00 zł;- 2029 r.
 10. Seria J16 o wartości 900.000,00 zł;-2030 r.
 11. Seria K16 o wartości 900.000,00 zł;-2031 r.

Według przepisów ustawy o finansach publicznych roczna wartość spłat i zobowiązań i ich obsługi  do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych  dla ostatnich 3 lat  relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane  ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.  Tak  więc wcześniejszy wykup obligacji byłyby niemożliwy ponieważ  relacja wskaźnika z art 243 ustawy o finansach publicznych nie byłaby zachowana.

Proszę zauważyć, że wysokość transz i wysokość wypracowanej w roku 2016 , 2017 i w I półroczu 2018 nadwyżki operacyjnej zapewnia naszej Gminie możliwość wykupu poszczególnych transz obligacji w latach 2021-2031. Z prostego działania matematycznego wynika, że jeśli jesteśmy w stanie wygenerować nadwyżkę operacyjną w kwocie około 1 500 000 ,00 zł to biorąc pod uwagę nawet najwyższą transzę wykupu obligacji 900 000,00 zł to w budżecie zostanie jeszcze 600 000,00 zł oszczędności.

Podsumowując moją wypowiedź chciałbym Państwu wyjaśnić ,że każdy kredyt, pożyczkę bądź emisję obligacji komunalnych, Gmina może zaciągnąć jedynie za zgodą Rady Miasta w głosowaniu jawnym. Tak podjętą uchwałę należy w ciągu 7 dni przesłać do naszego nadzoru finansowego czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem wydania przez RIO opinii o możliwości zaciągnięcia kredytu i spłaty jego zadłużenia. Jednocześnie z podjętą uchwałą o zaciąganiu kredytu lub emisji obligacji komunalnych Rada Miasta musi podjąć uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, w której to trzeba wykazać kwotę planowanego kredytu i jego spłaty w poszczególnych latach. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta jest dokumentem, który stanowi podstawę do wydania pozytywnej opinii przez RIO, bowiem pokazuje on poziom zadłużenia Miasta oraz możliwości spłaty tego zadłużenia. (reasumując bada wskaźnik zadłużenia spełnienia relacji z art.243 uofp.). Dokument ten również stanowi załącznik do uchwały , który obligatoryjnie przed zaciągnięciem kredytu należy przesłać do RIO. Zatem Szanowni Mieszkańcy nie dajcie wiary fałszywym informacjom i miejcie wiedzę, że Burmistrz i Skarbnik sami nie mogą zaciągać żadnych kredytów i pożyczek. Zarówno o zadłużaniu Gminy jak i o planowanych inwestycjach decyduje Rada Miasta, która wolę swoją wyraża w podejmowanych uchwałach. Ponadto Gmina Poręba, która znajduje się w programie postępowania naprawczego zgodnie z art. 240 a ust 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w okresie realizacji postępowania naprawczego nie może podejmować inwestycji finansowanych kredytem, pożyczka lub emisją papierów wartościowych. Dlatego też nawet jeśli Rada Miasta podjęłaby uchwałę o zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego, to i tak Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach akt ten by uchyliła. Na uwagę zasługuje również fakt, iż mój poprzednik kredytów nie spłacał i Gmina znalazła się w Krajowym Rejestrze Dłużników, co całkowicie uniemożliwiło naszemu Miastu korzystanie z jakichkolwiek kredytów lub pożyczek od roku 2015.Chciałbym również, aby każdy z Państwa przeanalizował sobie sam obecny stan finansów naszego Miasta z uwzględnieniem faktu, iż dwa lata z rzędu wypracowaliśmy ogromne oszczędności, gdzie na chwilę obecną nie mamy żadnych zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, wobec pracowników, wobec urzędów skarbowych, ZUS-u i pozostałych instytucji. Na bieżąco płacimy należne wspólnotom mieszkaniowym opłaty administracyjne i eksploatacyjne, regulujemy wszelkie zobowiązania wobec pracowników sfery budżetowej (w tym pracowników szkół i przedszkola)wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz wykonujemy szereg prac związanych z gospodarką wodno-ściekową, gruntowa i komunalną, które wymagają bieżących nakładów finansowych.

Podsumowując moją wypowiedź zwracam się do Państwa z prośbą o wyciągnięcie wniosków z obecnego stanu gospodarki finansowej naszego miasta i zadanie sobie pytania co działo się z Waszymi pieniędzmi, które w istocie rzeczy w budżecie były zawsze. Chcę tylko dodać aby uniknąć bezpodstawnych domysłów, że dochody, które teraz osiągamy są dochodami bieżącymi – są to wpływy z podatków, dzierżaw terenów, najmu lokali komunalnych bądź czynszów mieszkaniowych. Nie są to absolutnie dochody ze sprzedaży majątku Gminy czyli działek czy mieszkań, ponieważ dochody ze sprzedaży majątku Miasta Poręba w roku 2016 wyniosły tylko – 396 629,30 zł , a w roku 2017 – 414 857,07 zł, co stanowi niewielki procent wykonania dochodów ogółem.

Bardzo dziękuję Państwu, że zechcieliście się zapoznać z tą informacją. Myślę, że jej czytelna treść odpowie Wam mieszkańcom na wiele pytań, które dotychczas Was nurtowały.

Z poważaniem 
Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię