Urząd Miasta Poręba - Uchwały
Uchwały

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Uchwałą nr Nr XXIV/139/08 z dnia 24 czerwcwa 2008 r. Rada Miasta Poręba uchwaliła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie.

Zgodnie z paragrafem pierwszym uchwały granice obszaru o powierzchni około 66,0 ha objętego planem wyznaczają:

1. od wschodu - linia rozgraniczająca ul. Partyzantów i częściowo granice działek prywat-nych właścicieli,
2. od północy - częściowo granica administracyjna pomiędzy m. Poręba i gminy Myszków, częściowo pola uprawne prywatnych właścicieli,
3. od zachodu - granica działek będących własnością m. Poręba, częściowo granice dzia-łek prywatnych właścicieli
4. od południa - linia rozgraniczająca ul. Świerczewskiego i Przyszłości.
5. teren opracowania obejmuje obszar o powierzchni około 66,0 ha

Granice te wyznaczone zostały zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały Nr III/37/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rady Miasta Poręba w sprawie przystą-pienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów bu-downictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie.

logo