Sprzedaż lokali

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   

Informacja dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Burmistrz Miasta Poręba informuje, że najemcy lokali komunalnych , zainteresowani ich nabyciem na własność, mogą składać wnioski o sprzedaż lokalu na ich rzecz.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Gospodarka/Gospodarka miejska/Sprzedaż lokali”, w BIP w zakładce „Ogłoszenia” lub w pokoju nr 5 Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1.

Wnioski najemcy mogą składać w pokoju nr 1 ( kancelaria ) Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1

- poniedziałki w godz. 8.oo – 17.oo
- wtorek,środa w godz. 8.oo – 15.oo
- czwartek, piątek w godz. 8.oo – 14.oo

Bonifikaty przy sprzedaży lokali wynoszą:

1. 50 % ceny lokalu w przypadku, gdy umowa najmu lokalu z danym najemcą trwa co najmniej 5 lat
2. 1 % ceny lokalu za każdy zakończony rok trwania najmu powyżej 5 lat, jednak nie więcej niż 25% ceny lokalu
3. 20% ceny lokalu w razie równoczesnego wykupu w budynku przez najemców wszystkich samodzielnych lokali będących własnością Gminy.
4. Bonifikata obejmuje również udział w nabywanym gruncie.

Procedura załatwienia sprawy przedstawia się następująco:

• zainteresowany wykupem lokalu najemca składa wniosek wraz z
załącznikami ( kserokopia umowy najmu potwierdzona przez zarządcę nieruchomości, zaświadczenie o zameldowaniu, odpis akt zgonu / wdowa / wdowiec )
• w terminie do 14 dni rzeczoznawca majątkowy dokonuje oględzin lokalu po uprzednim ustaleniu terminu z najemcą
• rzeczoznawca majątkowy opracowuje operat szacunkowy wyceny lokalu i przekazuje go Gminie
• następnie jest sporządzany wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, który podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta a informację o tym fakcie zamieszcza się w prasie lokalnej oraz w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miasta
• Gmina składa do Starosty Powiatu Zawierciańskiego wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
• po upływie terminu wywieszenia wykazu zostaje sporządzony protokół uzgodnień pomiędzy Gminą a najemcą, który stanowi podstawę sporządzenia notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży
• w terminie 21 dni od daty podpisania protokołu uzgodnień Gmina ma obowiązek zawiadomić nabywcę lokalu o miejscu i terminie spisania aktu notarialnego
• cena sprzedaży lokalu musi być zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego
• termin załatwienia sprawy od momentu złożenia wniosku do zawarcia umowy notarialnej nie przekracza 3 miesięcy.
• koszty zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży ponosi najemca.
• Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalna i Ochrony Środowiska w pokoju nr 5 Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1 tel. 32 67 71 203.

Wniosek

 Zarządzenie/Uchwała z dnia 6/14 2014-01-10
 Nr ewidencyjny  7422/15
 Powierzchnia  19293 m2
 Nr Księgi Wieczystej  36467
 Opis  Lokalizacja - ul.Mickiewicza 7 Lokal mieszk. Nr 37 o pow. 43,88 m2.
 piwnica o pow.5,07 m2.
 Wadium Cena wywoławcza  
 Cena po udzieleniu ulg  25.182
 Termin wniesienia wadium  Najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej
 Przeznaczenie nieruchomości  Brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 Udział w gruncie  35/10000


 Zarządzenie/Uchwała z dnia 6/14 2014-01-10
 Nr ewidencyjny  7430/9
 Powierzchnia  3172 m2
 Nr Księgi Wieczystej  25825
 Opis  Lokalizacja - ul.LWP 6 Lokal mieszk. Nr 6 o pow.61.55 m2 piwnica o pow. 2.53 m2
 Wadium Cena wywoławcza  
 Cena po udzieleniu ulg  30.246
 Termin wniesienia wadium  Najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej
 Przeznaczenie nieruchomości  Brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 Udział w gruncie   47/1000


 Zarządzenie/Uchwała z dnia 6/14 2014-01-07
 Nr ewidencyjny  7430/9
 Powierzchnia  3172 m2
 Nr Księgi Wieczystej   25825
 Opis  Lokalizacja - ul.LWP 6 Lokal miesz. Nr 9 o pow. 32,73m², piwnica o pow. 3,61 m.kw.
 Wadium Cena wywoławcza  
 Cena po udzieleniu ulg   19.034
 Termin wniesienia wadium  Najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej
 Przeznaczenie nieruchomości  Brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 Udział w gruncie   27/1000


 Zarządzenie/Uchwała z dnia 6/14 2014-01-07
 Nr ewidencyjny  7430/9
 Powierzchnia  3172 m2
 Nr Księgi Wieczystej   25825
 Opis  Lokalizacja - ul.LWP 6 Lokal mieszk. Nr 2 o pow. 54,86 m2., piwnica o pow.3.03 m2.
 Wadium Cena wywoławcza  
 Cena po udzieleniu ulg  26.184
 Termin wniesienia wadium  Najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej
 Przeznaczenie nieruchomości  Brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 Udział w gruncie  43/1000


 Zarządzenie/Uchwała z dnia 145/13 2013-11-04
 Nr ewidencyjny  7430/4
 Powierzchnia  1926 m2
 Nr Księgi Wieczystej   CZ1Z/00037134/8
 Opis   Lokalizacja - ul.LWP 8b
  Lokal użytkowy nr 23,
  położony w budynku przy ul. LWP 8b na parterze, obejmujący trzy pomieszczenia o powierzchni użytkowej 38,52 m.kw.
 Wadium Cena wywoławcza  
 Cena po udzieleniu ulg   18.451
 Termin wniesienia wadium  Najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej
 Przeznaczenie nieruchomości  Brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 Udział w gruncie 35/100
logo
×
×