Urząd Miasta Poręba - Sprawozdania z wykonania budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Informacja półroczna - opis WPF

Opinia RIO

SPZOZ

Sprawozdanie opisowe I półrocze 2017

Wydatki I półrocze MOK

Wydatki I półrocze MBP

Zał nr 2 do WPF - informacja półroczna

Zał nr 2 do WPF - przedsięwzięcia

Zał nr 3 - wydatki majątkowe

Zał nr 1 - realizacja dochodów I półrocze 2017

Zał nr 2 - wydatki I półrocze 2017

Zarządzenie nr 138 z 30 VIII 2017


Mienie komunalne na dzień 31.12.2016 r.

Zarządzenie nr 48/17
Uchwała Nr 213
Skan - opinia o wykonaniu budżetu
Sprawozdanie SPZOZ
Sprawozdanie budżet 2016
Sprawozdanie MBP
Sprawozdanie MOK
zał. nr 1 - dochody 2016
zał. nr 2 - wydatki do sprawozdania opisowego
zał. nr 3 - dochody dotacje od wojewody
zał. nr 4 - wydatki dotacje od wojewody
zał. nr 5 - wydatki majątkowe


Sprawozdanie roczne za 2012 rok z wykonania budżetu Miasta Poręba, zawiera zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu. Dokument ten został opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia:

1. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu w 2012r.
2. Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej Miasta Poręba
3. Prezentacja wydatków budżetu Miasta Poręba w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej Miasta Poręba
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 5. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Miasto Poręba realizuje zadania własne i zlecone za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Miasta w Porębie (UM);
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie (MOPS);
3. Miejski Zespół Szkół w Porębie (MZS)
4. Szkoła Podstawowa nr 2 (SP nr 2)
5. Szkoła Podstawowa nr 3 (SP nr 3)
6. Przedszkole Miejskie w Porębie
7. Miejski Ośrodek Kultury w Porębie (MOK)
8. Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie (MBP)
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie (SPZOZ)
10. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Porębie Sp. z o. o. (M.P.G.K.i M.)
11. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie Sp. z o. o. (M.P.W.iK.)

Podmioty wymienione w poz. 1 - 6 działają jako jednostki budżetowe, poz. 7-8 to samorządowe instytucje kultury, poz. 9 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a poz. 10 -11 spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Poręba.

W związku z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do sektora finansów publicznych nie zalicza się spółek prawa handlowego, a więc niniejsze sprawozdanie nie zawiera materiałów dotyczących działalności M.P.G.K.i M w Porębie Sp. z o. o. oraz M.P.W.i K w Porębie Sp. z o. o.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.
logo