Urząd Miasta Poręba - Zbiorniki bezodpływowe
Zbiorniki bezodpływowe

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Poręba są następujące:

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny przeznaczony do prowadzenia działalności,
2. Pojazd, o którym mowa w punkcie 1) powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),
3. Pojazd powinien być oznakowany nazwą przedsiębiorcy z adresem i numerem telefonu kontaktowego. Oznakowanie winno być wykonane w sposób trwały i czytelny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy.
4. Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych.

Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

Przedsiębiorca powinien dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, spełniającym wymagania wynikające z przepisów odrębnych lub dysponować umową z uprawnionym przedsiębiorcą na wykonywanie takich usług.

Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków w Porębie lub inne stacje zlewne położone najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.
Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Poręba

    1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
    42-480 Poręba, ul. Armii Ludowej 12
    tel. 32 67 71 162

    2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
    ul. Krzywa 3, 42-480 Poręba
    tel. 32 67 23 484

    3. Wywóz Nieczystości Płynnych
    Ireneusz Plech
    42-470 Siewierz, ul. Bema 65
    tel. 32 67 41989, 603 113 655
logo