Urząd Miasta Poręba - PSZOK
PSZOK

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Porębie


Urząd Miasta Poręba informuje, że  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców miasta Poręba znajduje się przy ul. Armii Ludowej 12 na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie.

      PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.


REGULAMIN


Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

-    przeterminowane leki i chemikalia,
-    zużyte baterie i akumulatory,
-    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-    odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej,
-    zużyte opony,
-    inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
-    papier,
-    metal,
-    tworzywa sztuczne,
-    szkło,
-    opakowania wielomateriałowe,
-    odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
-    odpady wielkogabarytowe.
logo