PSZOK

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Porębie

- Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Modrzewiowej 1 w Porębie na terenie MPGKiM  Poręba. Odpady są przyjmowane w PSZOK w dni robocze w godzinach pracy MPGKiM tj. 7.00 - 15.00

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

-    przeterminowane leki i chemikalia,
-    zużyte baterie i akumulatory,
-    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-    odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej,
-    zużyte opony,
-    inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
-    papier,
-    metal,
-    tworzywa sztuczne,
-    szkło,
-    opakowania wielomateriałowe,
-    odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
-    odpady wielkogabarytowe.

PSZOK przy ul.Modrzewiowej 1 ma charakter tymczasowy. Nowy PSZOK powstanie przy ul. Armii Ludowej 12 na terenie  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie.
logo