Urząd Miasta Poręba - Do pobrania
Do pobrania

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poręba
Inwentaryzacja CO2 Miasto Poręba
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poręba


- Strategia Rozwoju Miasta Poręba:

Pobierz plik - Strategia Rozwoju Miasta Poręba
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poręba 2010 - 2020

- Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba:
Pobierz plik - Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba

- Studium Rozwoju Miasta Poręba:
Pobierz plik - Poręba drogi
Pobierz plik - Infrastruktura miasta z legendą
Pobierz plik - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Poręba
Pobierz plik - Własności - Poręba

- Mapy:
Pobierz plik - Mapa terenów łowieckich (Poręba, obwód nr 75)

I. Decyzje:
Decyja o warunkach zabudowy - garaże

II. Wnioski:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zobacz kartę usług:

1. Informacja dotycząca nowych zasad wycinania drzew z nieruchomości
2. Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości   
3. ZGŁOSZENIE o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków    
4. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzienie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   
5. Wzór wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
6. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną    
7. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
8. Wydanie odpisu aktu własności ziemi
9. O sprostowanie oczywistej omyłki w akcie własności ziemi
10. O stwierdzenie prawomocności decyzji - aktu własności ziemi
11. O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
12. O wykup lokalu mieszkalnego
13. Wniosek o ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego
14. Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - w Porębie przy ul. Zakładowej (garaże)
15. Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
16. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości
17. Wniosek o podział nieruchomości
18. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
19. Wniosek o nadanie numeru porządkowego
20. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi
21. Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
22. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
23. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium planu
24. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego
25. Przydział lokalu mieszkalnego
26. Zamiana lokalu mieszkalnego z innym najemcą
27. Zamiana na inny lokal mieszkalny
 
Referat Finansowy - zobacz karty usług:
Rok 2016

1. Wzór wniosku - Deklaracja na podatek rolny - wzór DR-1
2. Wzór wniosku - Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym wzór ZR-1/B
3. Wzór wniosku - Dane o nieruchomościach rolnych - wzór ZR-1/A
4. Wzór wniosku - Informacje w sprawie podatku rolnego - wzór IR-1
5. Wzór wniosku - Deklaracja na podatek leśny - wzór DL-1
6. Wzór wniosku - Informacje w sprawie podatku leśnego - wzór IL-1
7. Wzór wniosku - Dane o nieruchomościach leśnych - wzór ZL-1/A
8. Wzór wniosku - Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku leśnym wzór ZL-1/B
9. Wzór wniosku - Deklaracja na podatek od nieruchomości - wzór DN-1
10. Wzór wniosku - Dane o nieruchomości wzór ZN-1/A
11. Wzór wniosku - Informacje w sprawie podatku od nieruchomości wzór IN-1
12. Wzór wniosku - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości wzór ZN-1/B
   
Referat Organizacyjny:

1. CEIDG - działalność gospodarcza - wniosek
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
4. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)
6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
   
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - zobacz karty usług:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego - WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO POBRANY ZE STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY WYDRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4 - DWUSTRONNIE, W NIEZMIENIONEJ FORMIE. WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W POKOJU NUMER 2(EWIDENCJA LUDNOŚCI) W GODZINACH PRACY URZĘDU.
2. Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Aktualizacja - nowe druki
3. Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
Aktualizacja - nowe druki
4. Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu stałego
Aktualizacja - nowe druki
5. Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu na okres czasowy trwający pondad 3 miesiące
Aktualizacja - nowe druki
6. Wzór wniosku - Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  
1. Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia
2. Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu
3. Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa
4. Druk podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
5. Druk podania o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego

III. Wzory dokumentów - oświadczenia majątkowe:

Wzór oświadczenia majątkowego - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Wzór oświadczenia majątkowego - radny gminy
logo