Dokumenty do pobrania

0
1970

– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poręba
Pobierz plik – Inwentaryzacja CO2 Miasto Poręba
Pobierz plik – Plan Gospodarki Nisko emisyjnej dla Miasta Poręba

– Strategia Rozwoju Miasta Poręba:
Pobierz plik – Strategia Rozwoju Miasta Poręba
Pobierz plik – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poręba 2010 – 2020

– Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba:
Pobierz plik – Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba

– Studium Rozwoju Miasta Poręba:
Pobierz plik – Poręba drogi
Pobierz plik – Infrastruktura miasta z legendą
Pobierz plik – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Poręba
Pobierz plik – Własności – Poręba

– Mapy:
Pobierz plik – Mapa terenów łowieckich (Poręba, obwód nr 75)

I. Decyzje:
Pobierz plik – Decyzja o warunkach zabudowy – garaże

II. Wnioski:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zobacz kartę usług:

1. Informacja dotycząca nowych zasad wycinania drzew z nieruchomości
2. Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości
3. ZGŁOSZENIE o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
4. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
5. Wzór wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
6. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
7. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
8. Wydanie odpisu aktu własności ziemi
9. O sprostowanie oczywistej omyłki w akcie własności ziemi
10. O stwierdzenie prawomocności decyzji – aktu własności ziemi
11. O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
12. O wykup lokalu mieszkalnego
13. Wniosek o ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego
14. Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – w Porębie przy ul. Zakładowej (garaże)
15. Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
16. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości
17. Wniosek o podział nieruchomości
18. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
19. Wniosek o nadanie numeru porządkowego
20. Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
21. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
22. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium planu
23. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego
24. Przydział lokalu mieszkalnego
25. Zamiana lokalu mieszkalnego z innym najemcą
26. Zamiana na inny lokal mieszkalny
27. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
28. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
29. Wniosek o wydanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego

Referat Finansowy – zobacz karty usług:

1. Wzór wniosku – Deklaracja na podatek rolny – wzór DR-1
2. Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym wzór ZR-1/B
3. Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach rolnych – wzór ZR-1/A
4. Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku rolnego – wzór IR-1
5. Wzór wniosku – Deklaracja na podatek leśny – wzór DL-1
6. Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku leśnego – wzór IL-1
7. Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach leśnych – wzór ZL-1/A
8. Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku leśnym wzór ZL-1/B
9. Wzór wniosku – Deklaracja na podatek od nieruchomości – wzór DN-1
10. Wzór wniosku – Dane o nieruchomości wzór ZN-1/A
11. Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku od nieruchomości wzór IN-1
12. Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości wzór ZN-1/B
13. Wzór wniosku – wzór wniosku z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego

Referat Organizacyjny:

1. CEIDG – działalność gospodarcza – wniosek
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
4. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)
6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – zobacz karty usług:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO POBRANY ZE STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY WYDRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4 – DWUSTRONNIE, W NIEZMIENIONEJ FORMIE. WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W POKOJU NUMER 2(EWIDENCJA LUDNOŚCI) W GODZINACH PRACY URZĘDU.
2. Wzór wniosku – Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Aktualizacja – nowe druki
3. Wzór wniosku – Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
Aktualizacja – nowe druki
4. Wzór wniosku – Zgłoszenie pobytu stałego
Aktualizacja – nowe druki
5. Wzór wniosku – Zgłoszenie pobytu na okres czasowy trwający ponad 3 miesiące
Aktualizacja – nowe druki
6. Wzór wniosku – Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Formularze aktywne
1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

1. Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia
2. Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu
3. Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa
4. Druk podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
5. Druk podania o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego

III. Wzory dokumentów – oświadczenia majątkowe:

Wzór oświadczenia majątkowego – wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Wzór oświadczenia majątkowego – radny gminy

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułPowitajmy Nowy Rok!
Następny artykuł2017

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię