Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

0
1481

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU OZE

Gmina Poręba otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.”

Wszystkich mieszkańców, którzy znajdują się na liście podstawowej projektu i mają podpisane umowy użyczenia części nieruchomości na realizację inwestycji zapraszamy do podpisania umów organizacyjno – finansowych. Stanowią one niezbędny załącznik do umowy o dofinansowanie tego projektu.

By mieszkaniec mógł podpisać umowę organizacyjno – finansową, niezbędne będzie dostarczenie w dniu podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczystej/wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Proszę również przynieść posiadany raport z inspekcji. W przypadku podpisywania umowy przez pełnomocnika należy dostarczyć podpisane pełnomocnictwo zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej i podpisane przez osobę będącą właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości udzielającym pełnomocnictwa.

Przedstawiamy Państwu projekt umowy organizacyjno-finansowej, która musi być zawarta pomiędzy Gminą a każdym mieszkańcem najpóźniej do połowy października br. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, wynikających z montażu i eksploatacji odnawialnych źródeł energii.

Na dzień podpisywania umowy każdy mieszkaniec musi być pełnoprawnym właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości posiadającej uregulowany stan prawny lub posiadać tytuł prawny do danej nieruchomości gwarantujący trwałość projektu w okresie 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji. Koszty realizacji inwestycji ujęte w umowie będą określone na podstawie szacunkowych kosztów brutto ujętych w raportach z inspekcji i obejmujących koszt kwalifikowalny tj. koszt netto podany jako koszt dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz koszt niekwalifikowalny określony jako wartość podatku Vat. Dotacja stanowi 83% kosztów kwalifikowalnych netto a 17% kosztów kwalifikowalnych stanowić będzie wkład własny mieszkańca. Jednocześnie każdy mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia innych kosztów niekwalifikowalnych w przypadku ich wystąpienia. Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie po wyborze Wykonawcy inwestycji.

Umowy będą podpisywane od dnia 30 września br. W związku z powyższym zapraszamy właścicieli/współwłaścicieli/pełnomocników do Urzędu Miasta Poręba, pokój nr 3, parter w następujących dniach i godzinach:

  • Poniedziałek: 7.30 – 16.00
  • Wtorek: 7.30 – 16.00
  • Środa: 7.30 – 15.00
  • Czwartek: 7.30 – 15.00
  • Piątek: 7.30 – 13.00

W indywidualnych przypadkach będzie istniała możliwość telefonicznego umówienia się na podpisanie umowy pod nr tel. 508-158-511.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 508-158-511.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Podaj swoje imię